Regelverket för hållbara finanser utvecklas snabbt. Den 10 mars 2021 trädde EU:s Disclosure-förordning (SFDR) i kraft och reglerar hur finansmarknadsaktörer måste informera och kommunicera om hållbarhet. Det är därför viktigt att senast nu ta reda på hur din organisation påverkas av de nya reglerna och implementera de nya lagkraven som träffar er. 

Disclosure-förordningen: Del 1 – detta måste göras nu

Syftet med EU:s Disclosure-förordningen är att öka transparensen kring hur finansiella aktörer arbetar med hållbarhetsfrågor genom att lämna information om hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut och rådgivning kring finansiella produkter. Första delen av förordningen började gälla redan den 10 mars och lägger mycket fokus på vad som kommuniceras på nätet och i förköpsinformationen. Här listar vi de viktigaste åtgärderna som finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare måste ha koll på just nu:

  • Offentliggöra information avseende policyer för integreringen av hållbarhetsrisker i investerings- respektive rådgivningsprocesserna på webbplatsen
    Informera om potentiella negativa hållbarhetseffekter av din organisations investerings- eller rådgivningsprocesser eller ange varför ni har valt att inte göra det på webbplatsen
  • Informera om hur företagets ersättningspolicyer är förenliga med integreringen av hållbarhetsrisker på webbplatsen
  • Ange i förköpsinformationen hur hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten eller i rådgivningen samt de troliga effekterna av hållbarhetsrisker på avkastningen av finansiella produkter, alternativt ange varför ni anser att hållbarhetsrisker inte har varit relevanta att beakta.

Andra delar av förordningen börjar stegvis gälla fr.o.m. den 30 juni 2021, den 1 januari 2022 och den 30 december 2022. Detta kommer vi att återkomma till när deadline för de nya kraven närmar sig.

Hur kan KPMG hjälpa till?

KPMG hjälper din organisation att navigera rätt avseende de nya kraven. Vi stöder er i att förstå hur ni träffas av regelverket och vägleder er i och utvärderar er implementering av de nya åtgärderna. Vi ordnar även skräddarsydda utbildningar för ledning och styrelse kring denna fråga samt om hållbara finanser överlag.