I juli 2020 trädde EU:s taxonomi i kraft, vilket innebär att ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter nu finns inom EU. Taxonomin är en del av EU:s Action Plan för Hållbara Finanser, och som en del i detta vill EU göra en förflyttning av kapital till vad som klassificeras som grönt. 

Vad innebär taxonomin?

För att en investering eller finansiell produkt ska klassificeras som hållbar i enlighet med taxonomin ska den:

 • Göra ett väsentligt bidrag till ett av de definierade miljömålen i taxonomin;
 • Inte ha någon negativ påverkan inom de övriga miljömålen samt;
 • Uppfylla minimikrav inom hållbarhet.

Av de sex miljömålsättningar som innefattas i taxonomin finns detaljerade riktlinjer endast för de första två.

Vilka omfattas?

Följande relevanta aktörer omfattas av taxonomin:

 • Finansmarknadsaktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter inom EU (till exempel pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare).
 • Företag och institutioner som omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering, det vill säga stora PIE-bolag med fler än 500 anställda.

Initialt finns sju sektorer inkluderade i taxonomin men fler sektorer kan komma att inkluderas framgent. 

Rapportering

Rapportering utgörs av bolagets andel av omsättning/capex/opex som är förenlig med taxonomin. För finansiella marknaden gäller andra rapporteringskrav, till exempel andel av portföljen som är i enlighet med taxonomin på konsoliderad nivå.

 • Aktör på den finansiella marknaden: Rapportering under 2021 (deadline 31/12 2021)* på de två första miljömålen, exempelvis på hemsidor eller i periodiska rapporter.
 • PIE-bolag med fler än 500 anställda: Rapportering under 2022 (avser RÅ 2021) på de två första miljömålen, i den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

* Detta kan komma att uppdateras då det har framförts synpunkter på att aktörer på finansiella marknaden skall redovisa innan bolagen.

Miljömål

 1. Begränsning av klimatförändringar.
 2. Anpassning till klimatförändringar.
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 4. Omställning till en cirkulär ekonomi.
 5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Sektorer inkluderade

 1. Jordbruk och skogsbruk.
 2. Tillverkande bolag.
 3. El, gas, ånga och luftkonditionering.
 4. Vatten, avlopp, avfall och sanering.
 5. Transport.
 6. Informations- och kommunikationsteknik (ICT).
 7. Byggnader.

Bra att känna till

 • Just nu finns en konsultation för hur rapportering ska se ut. Vägledning kring rapportering presenterades i juli 2021 som ett komplement till den delegerande akten ”Article 8”. 
 • Tekniska granskningskriterier inom de två första miljömålsättningarna antogs i december 2021. 
 • Inom resterande fyra miljömålsättningar väntas tekniska granskningskriterier antas under första halvan av 2022 för att tillämplighet ska säkerställas från första januari 2023. 

Ställ din fråga

Hör av dig till oss på KPMG om du vill ha stöd i hur ditt bolag kan påverkas. 

Torbjörn Westman, Head of Assurance Services, +46 70 825 68 54, torbjorn.westman@kpmg.se.