Korttidsstödet kan påverka fåmansföretagarens beräkning av lönebaserat utrymme

Korttidsstödet och beräkning av lönebaserat utrymme

I detta TaxNews går vi igenom hur reglerna om korttidsstöd förhåller sig till 3:12-reglerna och ägare i fåmansföretag.

1000

Kontakt

Peter Nilsson

Skatterådgivare / Jur dr. och professor i skatterätt

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Delägare som är verksamma i ett fåmansföretag har möjlighet att tillgodoräkna sig ett s k gränsbelopp genom att beräkna det baserat på lönesumman i företaget. Ett villkor är att delägaren (eller närstående) tar ut en viss minsta lön från sitt fåmansföretag innan årets slut. 

Med anledning av den pågående coronapandemin har det bland annat införts regler om s k korttidsarbete som syftar till att hjälpa de företag som hamnat i allvarliga ekonomiska svårigheter. Korttidsstödet innebära att en arbetsgivare får ekonomiskt stöd till att betala lön till permitterad personal.

Det finns vissa villkor för att korttidsstöd ska beviljas. Exempelvis kan en arbetsgivare som ansökt om s k korttidsstöd i praktiken inte lämna utdelning det räkenskapsår under vilket företaget får stöd, med undantag för utdelningar som genomförts före den 16 mars 2020. Korttidsarbetet kan indirekt även påverka förmansföretagarens beskattning av utdelningen. 

Stödet kan nämligen få betydelse vid beräkning av delägarens lönebaserade utdelningsutrymme då statliga lönebidrag inte får ingå i lönesumman. Stödet för korttidsarbete är ett sådant bidrag som medför ett lägre beräknat löneunderlag. Även om korttidsstödet inte ska räknas av när man fastställer ägarens lönekrav, kan det ändå påverka lönekravet i de fall lönen understiger 9,6 inkomstbasbelopp, d v s 641 280 kr (exklusive korttidsstöd). Ett krav för stödet är att den anställde går ned i lön vilket leder till lägre sammanlagda kontanta löner.

Men hur förhåller sig reglerna om korttidsstöd till 3:12-reglerna i övrigt och de ägare i fåmansföretag som vill göra ett extra löneuttag före årsskiftet för att uppfylla löneuttagskravet? 

Den 17 november 2020 publicerade Tillväxtverket sin bedömning i frågan och konstaterar inledningsvis att en grundförutsättning för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd är att arbetsgivaren har tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningar för stöd föreligger och en bedömning får göras av omständigheterna i det enskilda fallet.

Vidare skriver Tillväxtverket att om en arbetsgivare väljer att öka löneuttaget för ägare i ett fåmansföretag under en stödperiod, och en sådan ökning inte följer av ett centralt kollektivavtal, anser Tillväxtverket att det talar emot att arbetsgivaren använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Tillväxtverkets bedömning är därför att arbetsgivaren då inte uppfyller förutsättningarna för stöd.

Detta synsätt anser Tillväxtverket även gälla för fåmansföretag som vill öka sin kontanta lön för att uppfylla löneuttagskravet inför beräkningen av gränsbelopp.

KPMG:s kommentar

Redan komplicerade regler om beräkning av löneunderlag och gränsbelopp blir genom reglerna om korttidsarbete än mer komplicerade. Eftersom löneunderlaget är en viktig del av systemet är det i år särskilt viktigt att hålla reda på inte bara löneutbetalningar utan även stödet för korttidsarbete.

Tillväxtverkets bedömning har stor inverkan på många ägare i fåmansföretag som vanligtvis planerar att lyfta en högre lön inför årsskiftet för att uppfylla lönekravet. De fåmansföretagsdelägare som har erhållit korttidsstöd och nu önskar ta ut en extra lön (under stödperioden) - riskerar förlora inte bara den del av korttidsstödet som avser delägaren, utan efter en bedömning av samtliga omständigheter, hela stödet.

Tillväxtverkets information lämnar vissa frågetecken vad som gäller i de fall då en större löneutbetalning görs efter en avslutad stödperiod då företaget inte längre befinner sig i en allvarlig ekonomisk svårighet. Är en sådan utbetalning att anse som en lön eller en värdeöverföring?

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om korttidsstöd eller andra frågor rörande fåmansföretag.

Peter Nilsson
+46 76 876 95 27
peter.nilsson@kpmg.se

Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se

Henrik Ohlin
+46 70 894 60 33
henrik.ohlin@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.