OECD presenterar statistik över 2017 års över ömsesidiga överenskommelser (MAP)

Statistik över ömsesidiga överenskommelser (MAP)

OECD har presenterat 2017 års MAP-statistik.

1000

Kontakt

Maria Andersson

Partner, Transfer pricing

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i flera TaxNews skrivit om OECD:s BEPS Action 14 som handlar om förbättrad effektivitet i ömsesidiga överenskommelser vid lösning av skatteavtalsrelaterade tvister (MAP-ärenden). Inom ramen för BEPS-projektet ingår att övervaka efterlevnaden av rekommendationerna och MAP-statistiken för 2017 har nyligen publicerats. Miniminivån enligt BEPS Action 14 kräver att jurisdiktioner försöker lösa MAP-ärenden inom en genomsnittlig tidsram om 24 månader.

2017 års MAP-statistik omfattar 85 jurisdiktioner och nästan alla MAP-ärenden över hela världen. Statistiken innehåller detaljerad information om varje jurisdiktion samt aggregerad global information. OECD lyfter fram särskilt intressant statistisk enligt bl a följande:

  • Inventering av ärendena: Skattemyndigheterna runt om i världen avslutar fler ärenden än någonsin, men med ännu fler nya ärenden som tillkommer löpande ökar ändå den totala mängden globala ärenden markant. Den sammanräknade statistiken visar en minskning av det totala antalet ärenden, men det beror i stor utsträckning på att en annan räkningsmetod har använts för fall som tagits emot sedan 2016. Landsdata visar en minskning av inventeringen i ungefär hälften av rapporteringen jurisdiktioner och en ökning i den andra hälften.
  • Genomsnittlig tid per ärenden: Internprissättningsärenden fortsätter att ta längre tid i genomsnitt än övriga ärenden. Medeltalen för internprissättningsärenden är dock desamma som för 2016: ca 30 månader för internprissättningsärenden respektive 17 månader för övriga ärenden. Den genomsnittliga tiden varierar kraftigt mellan olika jurisdiktioner, från 3 till 59 månader. Omkring 60 % av de rapporterande jurisdiktionerna uppfyllde målet på 24 månaders handläggning i samtliga sina ärenden.
  • Resultat: Över 80 % av tvisterna i internprissättningsärenden löstes under 2017 genom överenskommelser, motsvarande siffra för övriga ärenden var över 75 %. Ungefär 65 % av de avslutade internprissättningsärendena löstes med ett avtal som helt eliminerar dubbelbeskattning, och ca 15 % av dem beviljades en ensidig befrielse. För övriga ärenden motsvaras detta av ca 50 % och 25 %.
  • Jurisdiktionsspecifik rapportering: För första gången innehåller MAP-statistiken en uppdelning av MAP-ärendena per avtalsparter, inklusive typ av ärende, för varje rapporterande jurisdiktion och för varje ärende som startats efter 2015. Jurisdiktionsspecifik rapportering ökar transparensen och gör det möjligt att förbättra fokus för statistiken. Denna del av statistiken kommer att öka i betydelse över tiden eftersom mer och mer av statistiken kommer att relatera till ärenden efter 2015 och som måste rapporteras på det sättet.

Mer information om MAP-statistiken finns på OECD:s webb, se här.

KPMG:s kommentar

OECD:s statistik över MAP-ärenden från 2017 visar på stora skillnader mellan länders genomsnittliga handläggningstid för att nå överenskommelser. Nya Zeeland når avslut i sina MAP-ärenden under en genomsnittlig period på 11.79 månader medan statistiken visar att ärenden i Portugal tar i genomsnitt cirka 50 månader att handlägga. Sveriges handläggningstid uppgår till 26.55 månader, vilket är längre än miniminivån på 24 månader.

Stora skillnader föreligger mellan jurisdiktionerna vilket kan behövas ta i beaktande vid en eventuell tvist. Att vissa länder har en bättre effektivitet i MAP-ärenden än andra kan påverka skattebetalares benägenhet att ansöka om överenskommelse. Det är viktigt att OECD följer upp på BEPS Action 14 årligen med statistik för varje enskilt land för att sätta press på länder med ineffektiv handläggning, i synnerhet eftersom trenden visar på ökande MAP-ärenden. 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Kontakt

Maria Andersson
+46 8 723 96 12
maria.andersson@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.