Bolagsskattereformen i USA – vad väntar runt hörnet?

Bolagsskattereformen i USA – vad väntar runt hörnet?

En reform av bolagsbeskattningen i USA ansågs länge vara osannolik men allt tyder nu på att den faktiskt kommer att genomföras. Det omtalade förslaget på skattereform innebär mycket stora förändringar i beskattningen av amerikanska företag.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

En reform av bolagsbeskattningen i USA ansågs länge vara osannolik men allt tyder nu på att den faktiskt kommer att genomföras. Det mycket omtalade förslaget på skattereform innebär mycket stora förändringar i beskattning av amerikanska företag. Såväl Representanthuset som Senaten har nu godkänt varsitt förslag på ny skattelagstiftning som huvudsakligen överensstämmer med varandra, om än vissa skillnader föreligger mellan de två förslagen. En kommitté arbetar nu med att jämka samman dem till ett förslag som sedan ska godkännas av Kongressen, innan det lämnas till presidenten för hans underskrift. Detta förväntas ske i slutet av december eller tidigt i januari. Ett flertal av förändringarna kommer att gälla redan från beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2017.


Syftet med skattereformen är i korthet att attrahera investeringar till USA och att amerikanska bolag ska ta hem de enorma vinster som många av dem har utomlands. Sammantaget innebär skattereformen stora skattesänkningar som i förlängningen ska vara självfinansierande genom högre tillväxt i den amerikanska ekonomin.


Skattereformen kommer att ha stor betydelse för såväl amerikanska koncernen som utländska koncerner med verksamhet i USA. Det finns mycket starka skäl för att alla som påverkas att redan nu se över sin situation.


Den exakta utformningen av lagförändringarna är ännu inte klar men några av de förväntade förändringarna, som i de flesta fall börjar gälla redan nästa år, är särskilt värda att uppmärksamma och kan mycket översiktligt beskrivas enligt följande:

  • Den federala bolagsskattesatsen sänks från 35 procent till 20 procent. Enligt representanthusets förslag redan från beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2017, enligt senatens ett år senare.

  • USA övergår från ett globalt beskattningssystem till ett territoriellt, vilket de flesta länder idag har. Detta innebär att den amerikanska beskattningsrätten av företag begränsas till inkomster som de genererat i USA.

  • Utdelning från utländska bolag (minst 10 % ägande) av vinster som upparbetats 2018 eller senare kommer vara skattefria.

  • Vinster i dotterbolag till amerikanska bolag och som genererats under beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 2018 och som ännu inte beskattats i USA, kommer vara föremål för en engångsbeskattning om ca 14 procent om det avser kontanter och om sju procent för övriga vinster. Betalning av skatten kan normalt ske över en åttaårsperiod.

  • Ränteavdrag begränsas till 30 % av ett företags justerade beskattningsbara inkomst. Begränsningen gäller såväl ränta på interna som externa lån. Överskjutande räntekostnader kan ”rullas fram” till kommande år. 

  • En begränsning införs så att ränta inte blir avdragsgill om ett företag anses överskuldsatt (excess indebtedness) i förhållande till koncernens skuldsättningsgrad. Det innebär i korthet att i den utsträckning ett amerikanskt företag tillhör en internationell koncern och det amerikanska företaget har skulder i förhållande till eget kapital som överstiger 110 % av koncernens skulder i förhållande till eget kapital, blir ränta på överskjutande skulder inte avdragsgill. Denna regel fasas in från 2018. 

  • Avdrag för underskott från tidigare år begränsas till 90 % av skattepliktigt överskott per år. 

  • Regler införs som begränsar avdragsrätten för ränta och royalty som erläggs till närstående bolag i hybridsituationer.


Skattereformen kommer att ha stor betydelse för såväl amerikanska koncernen som utländska koncerner med verksamhet i USA. Det finns mycket starka skäl för att alla som påverkas att redan nu se över sin situation. Detta gäller inte minst i den utsträckning amerikanska bolag har lån från koncernbolag och det finns en risk för att räntan inte blir avdragsgill i USA, samtidigt som den beskattas hos mottagaren.


Ni kan följa utvecklingen av skatteformen på KPMG US Outlook for U.S. Tax Reform och TaxNewsFlash-Tax Reform.

Vi hjälper er gärna tillsammans med våra amerikanska kollegor att hantera de skattefrågor som uppkommer i och med skattereformen.

Kontakt
Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.