Ideella sektorn: Att tänka på om styrelsearvode faktureras från eget bolag

Om styrelsearvode faktureras från eget bolag

Inom ideell verksamhet gäller samma skatteregler som för ett bolag när det gäller om styrelsearvode kan faktureras från eget bolag.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

I ideell verksamhet gäller samma skatteregler eller vägledande praxis som för ett bolag i frågan om det är möjligt att fakturera styrelsearvodet från eget bolag eller om arvodet måste utbetalas till den fysiska personen (styrelseledamoten) direkt.


Skatteverket har i ett ställningstagande från år 2008 angivit att de ser det som möjligt att i vissa fall fakturera styrelsearvode från eget bolag när det är fråga om flera uppdrag (minst tre) och det inte är fråga om styrelseuppdrag i direkt eller indirekt eget eller närstående persons bolag.


Skatterättsnämndens majoritet har nyligen i ett överklagat beslut dock ansett att styrelsearvode är en personlig inkomst som inte kan faktureras från ledamotens egna bolag om det är inte fråga om särskilt avgränsade uppdrag. Ett styrelseuppdrag oavsett om det är i ett bolag eller i en ideell förening är normalt inte avgränsade i tid och innehåll på sådant sätt som torde krävas enligt nämnda beslut.


Det betyder att även i en ideell förening eller stiftelse bör en utvärdering göras över till vem styrelsearvode utbetalas.


I avvaktande på Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom avseende det nu överklagade förhandsbeskedet är rättsläget idag oklart i frågan om styrelseledamoten kan fakturera från eget bolag.


Om styrelseledamoten idag fakturerar arvodet från eget bolag bör i vart fall en prövning göras att förutsättningarna är uppfyllda, enligt Skatteverkets ställningstagande från år 2008, för att fakturera från eget bolag. Så vitt vi känner till förväntas Skatteverket tills vidare stå fast vid sitt ställningstagande till dess att ett vägledande avgörande kommer från HFD. Vi rekommenderar att man följer utvecklingen och noggrant prövar frågan. En förnyad prövning bör ske när dom från HFD faller.


Om en ideell förening idag får frågan från en styrelseledamot att fakturera från eget bolag är vår rekommendation att överväga att tillsvidare inte godta en sådan lösning då det enligt vår mening finns en risk att Skatterättsnämndens beslut kan komma att stå fast även i den dom som kommer från HFD. Väljer ändå föreningen att godta en fakturering via ledamotens bolag bör föreningen säkerställa att villkoren i Skatteverkets ställningstagande är uppfyllda och därefter på motsvarande sätt anpassa framtida hantering efter HFD:s dom.


Om frågor uppstår över hur verksamhetens styrelsearvoden hanteras idag eller hur de bör hanteras framöver bör man ta kontakt med sin skatterådgivare.


Läs mer
TaxNews om Skatterättsnämndens förhandsbesked.


Kontakt:
Johnny Ekström

Inkomstskatt
johnny.ekstrom@kpmg.se
 

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.