Skatteverkets rättsfallskommentar rörande hemvistintygsmålet (skatteavtal)

Skatteverkets rättsfallskommentar om hemvistintygsmålet

Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar till det så kallade hemvistintygsmålet.

1000

Kontakt

Nils Schmid

Partner & Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i TaxNews nr 11, 2016 skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom i det så kallade hemvistintygsmålet. Målet har bl a betydelse för svenska värdepappersfonders och specialfonders möjligheter att tillämpa skatteavtal.

Skatteverket har nu publicerat en rättsfallskommentar till målet där verket sammanfattningsvis anför följande:
 

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 15 april 2016 i mål nr 2268-15 fastställt Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 mars 2015 i mål nr 2070-14. Av Högsta förvaltningsdomstolens dom framgår att ett beslut att inte utfärda hemvistintyg är överklagbart. Vidare framgår att en svensk värdepappersfond har hemvist i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien.

Enligt Skatteverkets tolkning av domen ska partsavsikten vid skatteavtalets ingående, som den framkommer i bl.a. förarbetsuttalanden, beaktas vid tolkningen av skatteavtal. Skatteverket kan därför inte utfärda hemvistintyg för svenska värdepappersfonder i de fall det av förarbetsuttalanden framgår att skatteavtalet inte ska tillämpas på personer som endast är formellt skattskyldiga.

När det gäller skatteavtal som tillkommit efter det att svenska värdepappersfonder inte längre är föremål för beskattning gör Skatteverket bedömningen att hemvistintyg bara kan utfärdas för värdepappersfonder om det framgår av avtalet, partsuttalande eller förarbete att dessa fonder omfattas av avtalet.

Samma synsätt gäller i fråga om utfärdande av hemvistintyg för svenska specialfonder.

Domen medför att Skatteverkets ställningstaganden Svenska investeringsfonder och skatteavtal (2012-04-24, dnr 131 125271-12/111) och Beskattning av utdelning från svensk investeringsfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land (2013-10-04, dnr 131 606012-13/111) kommer att arbetas om.
 

Vi analyserar för närvarande rättsfallskommentaren. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.