Novine kod oporezivanja ugovorenih naknada (prihodi tzv. frilensera)

Novine kod oporezivanja ugovorenih naknada

Zakoni su stupili na snagu 7. maja 2021. godine, od kada se primenjuje jedan deo odredbi, dok se većina odredbi primenjuje od 1. januara 2022. godine.

1000
Tax

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 28. aprila 2021. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Zakoni su objavljeni 29. aprila 2021. godine u Službenom glasniku Republike Srbije br. 44.

Zakoni su stupili na snagu 7. maja 2021. godine, od kada se primenjuje jedan deo odredbi, dok se većina odredbi primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Izmene uvode izuzetno povoljan poreski tretman prihoda frilensera koji su ostvareni od 2015. do kraja 2021. godine, dok će se određeni deo izmena primenjivati od 2022. godine te omogućiti frilenserima koji hoće da promene svoj status da to blagovremeno učine (npr. da postanu preduzetnici ili osnuju društvo).

Značajnije izmene su prikazane u nastavku.

1) Izmene koje se primenjuju na prihod ostvaren u periodu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2021.

Porez na dohodak

Izmenama je uvedeno poresko oslobođenje u iznosu do RSD 384.000 godišnje za naknade od autorskih i srodnih prava i na ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Pored toga, za deo ostvarenih prihoda koji prelazi iznos uvedenog poreskog oslobođenja, predviđeno je umanjenje poreske osnovice za normirane troškove u visini do 50% prihoda.

Poreska obaveza za ove prihode se utvrđuje rešenjem Poreske uprave.

Izmene kod oporezivanja navedenih prihoda se primenjuju samo:
— ako nije nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda; ili
— ako nije pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze; ili
ako poreska obaveza nije plaćena pre 7. maja 2021. u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Porez utvrđen rešenjem se plaća u 120 mesečnih rata (odnosno tokom perioda od 10 godina), s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15-tog dana sledećeg meseca, u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje Poreske uprave.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Za osobe koje ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, doprinosi se utvrđuju rešenjem Poreske uprave i plaćaju od strane tih osoba u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana koje se odnose na ugovorenu naknadu na koju se porez plaća samooporezivanjem.

2) Izmene u pogledu poreza na dohodak koje se primenjuju od 1. januara 2022.

Izmenjen je način utvrđivanja poreske osnovice za prihod od autorskih i srodnih prava i prihod po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Za te prihode, osnovica poreza će se određivati tako što će se bruto prihod ostvaren u kvartalu umanjivati za normirane troškove u visini trostrukog iznosa poreskog oslobođenja predviđenog za zarade (što bi trenutno iznosilo ukupno RSD 54.900).

Navedena izmena se neće primenjivati na prihode od autorskih i srodnih prava koje ostvare osobe koje imaju status samostalnog umetnika. Pored toga, ako je osoba ostvarila obe vrste prihoda u istom kvartalu, navedeni normirani troškovi će se priznavati u pogledu ukupnog iznosa tih prihoda, a ne u pogledu svake vrste prihoda posebno.

Poreska prijava za navedene prihode, na koje se primenjuje izmena u pogledu normiranih troškova, podnosi se u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su ostvareni prihodi.

Usvajanje podzakonskih akata za primenu svih gore navedenih izmena se očekuje u narednom periodu.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us