Usvojene su izmene i dopune Zakona o PDV

Usvojene su izmene i dopune Zakona o PDV

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 7. oktobra 2019. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS broj 72 od 7. oktobra 2019. godine. Zakon stupa na snagu 15. oktobra 2019. godine.

1000
Tax

Usvojene izmene se primenjuju od 1. januara 2020.godine, osim pojedinih odredbi primenjivih i u 2019. godini koje su posebno naznačene.

Pregled značajnijih novina dat je u nastavku.

Pojam i PDV tretman prenosa „vrednosnih vaučera“

Uvodi se pojam vrednosnog vaučera i pravi se razlika u PDV tretmanu jednonamenskih i višenamenskih vrednosnih vaučera.

Vrednosni vaučer je definisan kao instrument za koji postoji obaveza da se prihvati kao naknada ili deo naknade za isporučena dobra/pružene usluge pod uslovom da su na vrednosnom vaučeru ili povezanoj dokumentaciji naznačeni:

  • dobra koja se isporučuju/usluge koje se pružaju;
  • identitet isporučioca dobara/pružaoca usluge; i
  • uslovi upotrebe vrednosnog vaučera.

Ukoliko su 1) mesto isporuke dobra/mesto pružanja usluge na koju se vrednosni vaučer odnosi i 2) iznos PDV koji se za taj promet dobara/usluga obračunava i plaća poznati u trenutku izdavanja vrednosnog vaučera, u pitanju je jednonamenski vrednosni vaučer.

Poreski obveznik koji vrši prenos jednonamenskog vrednosnog vaučera u svoje ime ima obavezu da obračuna PDV u momentu prenosa, a ne u momentu isporuke, odnosno pružanja usluge na koju se vrednosni vaučer odnosi.

Višenamenski vaučer je vrednosni vaučer koji nije jednonamenski i prenos višenamenskog vrednosnog vaučera koji poreski obveznik izvrši u svoje ime nije PDV oporeziv.

Ako prenos višenamenskog vrednosnog vaučera izvrši poreski obveznik koji ne vrši stvarnu isporuku dobara/pružanje usluga smatra se da prenosilac višenamenskog vrednosnog vaučera pruža usluge distribucije, reklame ili druge usluge.

Preciziranje u vezi sa obavezom stranog lica da se registruje za PDV u Srbiji

Precizira se da obaveza stranog lica da imenuje poreskog punomoćnika i registruje za PDV postoji i u slučaju kada strano lice vrši promet dobara/usluga za koje je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Izmena pravila o mestu prometa dobara i usluga

Izmenjanja su pravila o mestu prometa kako sledi:

  • ukoliko se promet dobara vrši na brodu, odnosno u letilici ili vozu u toku prevoza putnika, mestom prometa se smatra mesto polaska prevoznog sredstva (u slučaju da se prevoz putnika vrši u oba smera povratna vožnja se smatra posebnim prometom);
  • ako se usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta faktički pružaju na brodu, u letilici ili vozu u toku prevoza putnika, mestom prometa smatra se mesto polaska broda, letilice ili voza (u slučaju da se prevoz putnika vrši u oba smera povratna vožnja se smatra posebnim prometom);
  • za usluge telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem nadležni ministar je ovlašćen da posebnim pravilnikom definiše kriterijume i pretpostavke za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga;
  • ako prebivalište i boravište pružaoca, odnosno primaoca usluge nisu u istom mestu, mesto prometa usluge određuje se prema mestu boravišta.

Izmena pravila o momentu nastanka poreske obaveze

Zakon previđa da poreska obaveza nastaje danom izdavanja računa za promet usluga neposredno povezanih sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, nezavisno od lica ko pruža te usluge, kao i za promet usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period.

Novo poresko oslobođenje za promet/uvoz u okviru infrastrukturnih projekata

Uvodi se poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes. 

Oslobođenje je uvedeno i u slučaju uvoza dobara u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes.

Usvojene izmene se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona.

Povraćaj PDV stranim putnicima

Smanjuje se minimalna vrednost dobara za koja strani putnik koji ih otprema u inostranstvo može da ostvari pravo na povraćaj PDV sa 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na 6.000 dinara (uključujući PDV).

Takođe se uvodi i obaveza prodavaca – obveznika PDV da na zahtev stranih putnika izdaju dokumentaciju na osnovu koje putnici mogu ostvariti povraćaj PDV. Izmenama je i produžen rok za dostavljanje dokaza da je putnik otpremio dobra u inostranstvo na 12 meseci od dana otpremanja dobara.

Usvojene izmene se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona.

Oslobođenje za uvoz po osnovu popravke u garantnom roku.

Predviđa se oslobođenje na uvoz dobara po osnovu popravke u garantnom roku.

Usvojene izmene se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona.

Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak

Uvodi se pravilo da se u promet dobara i usluga za utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka ne uračunava, pored prometa opreme i objekata za vršenje delatnost ni:

  • ulaganje u objekte za vršenje delatnosti za koje se naplaćuje naknada;
  • povremeni prometi nepokretnosti koje izvrši obveznik kojem promet nepokretnosti nije uobičajena delatnost koju obavlja;
  • povremeni prometi usluga koje se odnose na promet novca i kapitala, za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Dodatno, definisano je da se povremenim prometima nepokretnosti i povremenim pružanjem usluga smatraju najviše dva prometa nepokretnosti, odnosno najviše dva prometa navedenih usluga u jednoj kalendarskoj godini.

Takođe, u skladu sa izmenama Zakona, obveznik nije dužan da vrši podelu prethodnog poreza, ako utvrđeni procenat srazmernog poreskog odbitka iznosi najmanje 98%.

KPMG tim vam može pružiti podršku u prilagođavanju poslovnih procesa promenama Zakona.

KPMG tim iz oblasti PDV savetovanja stoji vam na raspolaganju za sva pitanja u vezi primene novog Zakona.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us