Transferne cene – naš tim i usluge koje nudimo

Transferne cene – naš tim i usluge koje nudimo

KPMG tim stručnjaka vam može pomoći oko svih pitanja vezanih uz transferne cene.

1000
Igor Lončarević

Partner, Head of Tax & Legal

KPMG in Serbia

Email
Transferne cene

I. Priprema dokumentacije o transfernim cenama

- Priprema obavezne / lokalne dokumentacije o transfernim cenama.

- Priprema benčmarking analiza za sve tipove transakcija (dobra / usluge / nematerijalna imovina).

- Analiza finansijskih transakcija u skladu sa OECD metodologijom (uz korišćenje Refinitiv Eikon baze i alata Moody’s RiskCalc)

- Priprema Master file-a – dokumentacije o transfernim cenama na nivou grupe. Revidiranje i lokalizacija centralno pripremljene dokumentacije o transfernim cenama i benčmarking analiza.

- Revidiranje grupne politike transfernih cena sa aspekta lokalnih pravila o transfernim cenama.

II. Savetodavne usluge vezane za transferne cene

- Savetovanje o poreskim efektima vezanim za interkompanijske transakcije, uključujući pomoć kod pripreme ugovora sa povezanim licima, kao i identifikacija potencijalnih poreskih rizika vezanih za transferne cene i sugestije u vezi sa daljim koracima u cilju adekvatnog upravljanja navedenim rizicima.

- Analiza lanca vrednosti (tzv. Value Chain Analysis) kako bi se identifikovali potencijalni rizici postojećeg načina određivanja cena i predložila rešenja.

- Razvoj i uspostavljanje politike transfernih cena za sve grupe interkompanijskih transakcija, uključujući i način dokumentovanja transakcija.

- Podrška u pripremi modela alokacije troškova za interkompanijske usluge.

- Revidiranje postojećih interkompanijskih ugovora i načina dokumentovanja transakcija kako bi se utvrdili potencijalni poreski rizici i mogućnosti optimizacije.

- Analiza uticaja COVID-19 pandemije na transferne cene 2020. godine i savetovanje na koji način izbeći negativne poreske efekte. Revidiranje postojećeg modela transfernih cena i benčmarking analiza u kontekstu COVID-19 kako bi se optimizovala poreska pozicija i definisali pristupi transfernim cenama u narednom periodu

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us