Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštit

Usvojena je Uredba u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara i objavljena u Službenom glasniku RS br. 29/2019 od 19. aprila 2019. god. Uredbom se propisuje način obračuna i iznosi naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine (naknada) prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu, kao i oslobođenja od plaćanja ove naknade.

1000
tax

Usvojena je Uredba u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara i objavljena u Službenom glasniku RS br. 29/2019 od 19. aprila 2019. god. Uredbom se propisuje način obračuna i iznosi naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine (naknada) prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu, kao i oslobođenja od plaćanja ove naknade.

Uredba propisuje obavezu plaćanja naknade za emisije sumpor dioksida, azotnih oksida i praškastih materija, kao i za proizvodnju, odnosno odlaganje opasnog otpada (naknada za opasan otpad).

U donjoj tabeli predstavljeni su iznosi naknada po toni emitovane zagađujuće materije, odnosno opasnog otpada, propisani u Prilogu 1 Uredbe.

Zagađujuća
materija

Naknada
(RSD/t)

Sumpor dioksid

9.005,00

Azotni oksidi

7.204,00

Praškaste materije

14.410,00

Opasan otpad

1.532,00

Formule za obračun naknada su propisane Prilogom 2 Uredbe. Načelno, obračun predstavlja proizvod jediničnog iznosa naknade i količina emitovanih zagađujućih materija. Za potrebe obračuna količina emitovanih zagađujućih materija obveznici se svrstavaju u jednu od sledeće tri grupe:

1. sa obavezom kontinuiranog ili periodičnog merenja emisija kada obračun naknade polazi od izmerenog godišnjeg protoka zagađujućih materija;

2. bez obaveze merenja emisija kada obračun naknade polazi od podataka o godišnjoj potrošnji goriva i vrstama uređaja za sagorevanje u upotrebi;

3. fizička lica za koja obračun naknade zavisi od jediničnih emisija zagađujućih materija u vazduh i korekcionog faktora koji tek treba da budu propisani pravilnikom koji donosi ministar nadležan za zaštitu životne sredine.

Naknada za opasan otpad predstavlja proizvod jediničnog iznosa naknade i razlike između proizvedene količine opasnog otpada i količine opasnog otpada koja je izvezena ili predata na skladište.

obveznike koji plaćaju naknadu za zagađenje životne sredine za postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, kao i za obveznike:

— fizička lica mlađa od 18 godina

— penzionere sa primanjima manjim od 25.000 dinara i

— nezaposlena lica.

 

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje
KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija
Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us