• Aleksandra Grabowska, autor |
4 min

25 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty Rozporządzeń MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT (tj. formularza TPR-C oraz TPR-P). Nowelizacje rozporządzeń mają na celu przede wszystkim określenie szczegółowego zakresu danych i informacji oraz treści oświadczenia zawartych w formularzu TPR wraz z objaśnieniami co do sposobu jego sporządzenia.

Informacja o cenach transferowych – najistotniejsze zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Finansów - Transakcje z podmiotami rajowymi

Najistotniejszą zmianą uwzględnioną w znowelizowanych rozporządzeniach mającą wpływ zarówno na raportowanie informacji w formularzu TPR, jak i na zakres projektów realizowanych w obszarze cen transferowych, jest konieczność dokumentowania oraz wykazywania w formularzu TPR informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami, których rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Niniejszy obowiązek dotyczy wyłącznie transakcji zakupowych z perspektywy podatnika (tj. transakcji w ramach których podatnik nabywa towary lub usługi jako związane z transferem należności do drugiej strony transakcji), których wartość w danym roku przekracza 500 000 zł.

Przypominamy, iż obowiązek przygotowania przez podatnika lokalnej dokumentacji cen transferowych do transakcji realizowanych z wyżej wymienionymi podmiotami wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku i odnosi się do transakcji zawieranych po 31 grudnia 2020 roku. Ponadto, podatnicy w dalszym ciągu są obowiązani do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (a także wykazywania ich w formularzu TPR) dla transakcji realizowanych z podmiotami posiadającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym – w tym przypadku próg istotności dla jednorodnych transakcji wynosi 100 000 zł. 

Transakcje zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Projekt rozporządzeń określa również sposób wykazywania w formularzu TPR informacji o transakcjach zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Mowa tutaj między innymi o transakcjach krajowych spełniających określone kryteria, transakcjach wobec których podatnik stosuje uproszczone zasady rozliczeń (ang. safe harbours) oraz transakcjach objętych porozumieniem inwestycyjnym lub podatkowym. W zakresie tych transakcji podatnik będzie zwolniony przede wszystkim z podawania w formularzu TPR informacji dotyczących stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji. Ponadto, formularz TPR nie będzie uwzględniał w takim przypadku oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Informacje o cenach transferowych a mikro- i małe przedsiębiorstwa

Kolejną zmianą uwzględnioną w rozporządzeniach jest określenie ograniczonego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W przypadku transakcji realizowanych przez podatników wpisujących się w powyższe definicje, lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności, stąd zakres informacji oraz danych przekazywanych w formularzu TPR przez te podmioty będzie ograniczony.

Gotowe oświadczenie w formularzu TPR

sporządzeniu lokalnej dokumentacji cenach transferowych, które do tej pory stanowiło odrębny dokument przygotowywany przez podatnika. Projekt określa treść oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Przepisy dotyczące nowelizowanych rozporządzeń będą miały zastosowanie do formularzy TPR składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 roku.

Co zmiany w zakresie formularza TPR oznaczają w praktyce?

W praktyce dla podatników proponowane zmiany znacząco rozszerzają zakres informacji oraz danych przekazywanych w formularzu TPR, przede wszystkim w kwestii przekazywania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami, których rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Najbardziej problematyczne w tym przypadku może okazać się zidentyfikowanie kontrahentów spełniających powyższe kryteria, a tym samym określenie obowiązku dokumentacyjnego w zakresie transakcji realizowanych z takimi kontrahentami.

Ponadto, dołączenie do formularza TPR treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cenach transferowych, oznacza brak konieczności składania przez podatnika odrębnego dokumentu potwierdzającego, iż cen w ramach realizowanych przez podatnika transakcji są ustalane na poziomie rynkowym.

Zapraszamy do kontaktu celem weryfikacji i dopełnienia obowiązków związanych z cenami transferowymi.