• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy odnoszący się do wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który ma zmodyfikować przepisy odnoszące się do wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK.

Wdrożenie PPK – tury wdrożeniowe

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa PPK”) proces wprowadzania PPK przebiegł stopniowo (etapami) i był uzależniony od ilości osób zatrudnionych. Wprowadzenie PPK w zakładach pracy trwało od 1 lipca 2019 roku (od tego momentu obowiązkiem wdrożenia PPK zostały objęte podmioty, które zatrudniały co najmniej 250 osób zatrudnionych (według stanu na 31.12.2018 roku), aż do dnia 1 stycznia 2021 roku, kiedy obowiązkiem tym została objęta ostatnia tura wdrożeniowa (IV tura wdrożeniowa PPK, tj. pozostałe podmioty, czyli podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych).

O ostatniej turze wdrożeniowej informowaliśmy Państwa w naszej publikacji Czwarta grupa podmiotów zobowiązanych do wdrożenia PPK ma jeszcze tylko miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK”.

Podmioty, które nie wdrożyły PPK

Oprócz możliwości nałożenia kary na podmiot zatrudniający albo osobę obowiązaną do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego w związku z niedopełnieniem obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, Ustawa PPK przewiduje przepisy umożliwiające kontrolę spełnienia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Zgodnie z przepisami Ustawy PPK, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego (tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku) Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione.

Na podstawie otrzymanych od ZUS informacji PFR ma możliwość weryfikacji danych udostępnionych przez ZUS z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK.  Przypominamy, iż każda umowa o zarządzanie, która została zawarta z instytucją finansową rejestrowana jest w ewidencji PPK.

W przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji przez PFR okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie PFR wzywa podmiot zatrudniający do zawarciaumowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Wezwanie takie powinno być skierowane na piśmie. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający obowiązany jest zawrzeć umowę o zarządzanie PPK w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania. 

Obecnie Ustawa PPK stanowi, że „Wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.

Elektronizacja wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie

Projekt ustawy przewiduje zmianę polegająca na tym, aby zamiast wezwania pisemnego, o którym piszemy Państwu powyżej, była możliwość wysłania takiego wezwania za pośrednictwem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Takie wezwanie miałoby być skuteczne:

1)     w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

2)     po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku jego nieodebrania.

Według autorów projektu, projekt ten został przedłożony w celu ograniczenia negatywnych społecznych i gospodarczych skutków epidemii COVID-19, podniesienia poziomu ochrony zdrowia, a także w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemu PPK.

Należy zwrócić uwagę, iż przepisy przewidują, że ww. rozwiązanie będzie w mocy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. Proponuje się, by przepisy weszły w życie z dniem 1 września 2021 roku.

 Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem ustawy.