• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Rozpoczęto prace nad projektem, którzy przewiduje brak obowiązku poinformowania o kontroli PIP.

Do I czytania w Sejmie skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo przedsiębiorców przewidujący, iż Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzająca kontrolę nie będzie zobowiązana do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zaproponowana zmiana polegająca na rozszerzeniu katalogu przypadków, w których nie dokonuje się zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wynika w szczególności z konieczności dostosowania sprzecznych ze sobą przepisów prawa.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, w art. 24 ust. 1, wprost przewiduje, iż „Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy […]”. Natomiast przepisy Ustawy – Prawo przedsiębiorców (w art. 48 ust. 1 i 2) przewidują, iż „Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. oraz, że „Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.”.

Sprzeczność ww. przepisów wymaga likwidacji przepisów, które są rozbieżne i niejedzoznaczne. W związku z powyższym, ustawodawca zaproponował, aby zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie były dokonywane w przypadku kontroli przeprowadzanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem ustawy.