• Renata Kulpa, autor |
 • Anna Panek, autor |

Nowy obowiązek informacyjny względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zacznie obowiązywać od 16 maja 2021 roku.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z przyjętymi przepisami (art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), od 16 maja 2021 roku zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych powinno zawierać w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej:

 1. dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. numer PESEL lub numer NIP/REGON),
 2. nazwisko,
 3. imiona,
 4. datę urodzenia,
 5. nazwisko rodowe,
 6. obywatelstwo i płeć,
 7. tytuł ubezpieczenia,
 8. stopień niepełnosprawności,
 9. posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
 10. wykonywany zawód,
 11. adres zameldowania na stałe miejsce pobytu,
 12. adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu,
 13. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

Należy zauważyć, iż od dnia 16 maja 2021 roku został rozszerzony katalog informacji zgłaszanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wykonywany zawód. Oznacza to, iż w formularzach składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie należało dodatkowo zamieścić informacje o kodzie zawodu wykonywanego przez zgłaszanego pracownika.

Kod zawodu powinien być zgodny z kodami zawodu podanymi w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż w związku z powyższym obowiązują nowe wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA.  Wzory formularzy obowiązujących od 16 maja 2021 roku, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.