• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Państwowa Inspekcja Pracy ma otrzymać nowe uprawnienia w zakresie kontroli obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. W dniu 17 marca 2021 roku na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie, a następnie projekt ten został skierowany do dalszych prac.

Projekt ustawy przewiduje między innymi zmiany w zakresie katalogu podmiotów, jakie podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Kwestie te uregulowane są obecnie w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

Projektowane przepisy stanowią, iż Państwowej Inspekcji Pracy ma zostać powierzona kontrola podmiotów zatrudniających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie przestrzegania przepisów tej ustawy. Zwracamy uwagę, iż projekt ten przewiduje również zmiany w zakresie definicji podmiotów zatrudniających – więcej informacji w tym zakresie możecie znaleźć Państwo w naszej publikacji „Jakie zmiany czekają PPK?”.

Dodatkowo, wskutek planowanych zmian mają ulec rozszerzeniu kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie możliwości ścigania wykroczeń z art. 108 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Autorzy projektu zaznaczają, iż obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają Państwowej Inspekcji Pracy na przeprowadzanie kontroli podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania zakazu nakłaniania do rezygnacji z oszczędzania w PPK.  

W związku z powyższym, Państwowa Inspekcja Pracy jako organ wyspecjalizowany w ściganiu wykroczeń przeciwko pracom pracowniczym (przypominamy, iż Państwowa Inspekcja Pracy uprawniona jest już do ścigania wykroczeń polegających na niedopełnieniu obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK), powinna również posiadać uprawnienia do przeprowadzania kompleksowych kontroli podmiotów zatrudniających w zakresie stosowania przepisów o PPK.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem ustawy.