• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy przewidujący przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy.

W marcu 2021 roku do Sejmu został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który przewiduje ustawowe przedłużenie kadencji:

  1. organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz
  2. społecznych inspektorów pracy.

Projekt ustawy stanowi, iż do takiego przedłużenia trwania kadencji może dojść w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy na nową kadencję. Przedłużenie kadencji w tym trybie nie będzie mogło trwać dłużej niż do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Projekt ten został skierowany do Sejmu w związku z występującymi ograniczeniami w poruszaniu oraz gromadzeniu się osób. Takiego rodzaju ograniczenia, jak wskazują autorzy projektu ustawy w uzasadnieniu „[…] zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu organizacji związkowych, związków lub organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy, bowiem ich statuty w zdecydowanej większości nie przewidują możliwości przeprowadzenia wyborów czy podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” Wygaśnięcie kadencji organów wskazanych wyżej podmiotów bez przeprowadzenia nowych wyborów może spowodować pewnego rodzaju paraliż ich działalności.

W dniu 16 marca 2021 roku projekt ustawy został skierowany do I czytania w komisjach. Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem ustawy