• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 26 lutego 2021 roku wydano nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W poprzednich naszych publikacjach, wspominaliśmy, iż zgodnie z polityką przyjętą przez polski rząd w sprawie przeciwdziałania COVID-19, wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Powyższe przepisy uległy zmianie z dniem 28 lutego 2021 roku. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, istnieje możliwość zakrywania nosa i ust jedynie przy pomocy maseczki (zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, przyłbicy albo kasku ochronnego nie jest zgodne z ww. rozporządzeniem). Przepisy te mają obowiązywać do dnia 14 marca 2021 roku, jednak nie można wykluczyć, iż obowiązek ten zostanie przedłużony na następny okres..

Przypominamy, iż ww. rozporządzenie przewiduje wyjątki od wskazanego obowiązku. Z obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

   §   całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub

   §   trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Co więcej, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia odkrycie ust i nosa w zakładach pracy dopuszczalne jest w przypadku spożywania posiłków lub napojów.

Dodatkowo, informujemy, iż również do dnia 14 marca 2021 roku został przedłużony obowiązek:

   §   zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,

   §   zapewnienia odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.