• Renata Kulpa, autor |
 • Anna Panek, autor |

Pod koniec stycznia w Rządowym Centrum Legislacyjnym rozpoczęły się prace nad zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 22 stycznia 2021 roku). Projekt przewiduje nowelizację przepisów odnoszących się m.in. do:

1) zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,

2) okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia,

w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Planowane zmiany odnoszące się do zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

Zgodnie z obecnymi przepisami do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Projektowane przepisy przewidują, iż do okresu zasiłkowego mają nie wliczać się okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, powyższa zmiana ma w założeniu ograniczyć ewentualne nadużycia i zapewnić ochronę osobom ubezpieczonym znajdującym się w szczególnej sytuacji.

Planowane zmiany odnoszące się do okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia

Obecnie obowiązujące przepisy stanową, iż okresem zasiłkowym jest okres, za który ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z obecnym stanem prawnym zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania:

1) niezdolności do pracy z powodu:

 • a. choroby lub
 • b. niemożności wykonywania pracy
  • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  • z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego, lub stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, lub
  • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.
   nie dłużej niż przez 182 dni,

2) a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

Projektowane zmiany przewidują skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni. Nie przewiduje się natomiast zmian w zakresie długości okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia – wynosi on nadal 182 lub 270 dni.

Warto również wspomnieć, iż ww. projekt ustawy przewiduje również zmiany w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego (uregulowanej ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie przypadków o „śmierć pracodawcy”, kiedy zasiłek macierzyński przysługuje w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży.