KPMG-studie: Investeringer i norsk vindkraft kan påvirkes negativt av særnorsk beskatning

Negativ påvirkning av særnorsk beskatning

Vindkraft er en viktig og voksende del av den globale energimiksen. Store, internasjonale aktører investerer nå i vindkraft. Norge er med sin beliggenhet og lange kystlinje et attraktivt sted for investeringer i offshore vind.

1000
Vindkraft

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på beskatningen av vannkraft. Utvalget offentliggjorde sin rapport 30. september 2019, og tok til orde for å vurdere grunnrentebeskatning også for vindkraft. Dette kan få utilsiktede negative konsekvenser for investeringer i vindkraft i Norge.

KPMGs undersøkelse viser at ingen av Norges konkurrentland innen vindkraftproduksjon har konkrete planer om å innføre grunnrenteskatt. Ingen av de andre landene i undersøkelsen har innført særskatter/særavgifter for produksjon av vindkraft.

Enkelte land, som Kina, har derimot innført lettelser i beskatningen for produksjon av vindkraft, noe som gir insentiver til økte investeringer innenfor bransjen. 

Rapporten "The Power of Nature" viser at en særnorsk beskatning kan resultere i:

  • Stopp eller reduksjon i investeringene i vindkraft i Norge
    • Erfaringen med grunnrenteskatt på vannkraft (59% marginalskatt) er at samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer ikke blir gjennomført fordi det på grunn av skattereglene ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.
    • Økt beskatning vil gjøre det mindre lønnsomt å investere i Norge og dermed gjøre det vanskelig å nå ambisjonene om vesentlig vekst i produksjonen i fornybar energi.
  • Konkurransevridende effekter, investeringer foretas i andre land fremfor i Norge
    • Tradisjonelt har man tenkt at vindkraft er stedbunden på samme måte som vannkraft.
    • Bildet er imidlertid mer nyansert enn dette. Mulige alternativer er å investere i vindkraft i andre land, som i et av våre naboland. Et annet og på sikt kanskje mer aktuelt alternativ er å investere i offshore vindkraft i havområdene utenfor Japan, Taiwan eller USA. 

 

Last ned og les hele studien:

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.