Finansskatt

Finansskatt

I 2017 ble det innført en finansskatt for å veie opp for de uheldige virkningene av at finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgift.

1000

Kontaktpersoner:

Finansskatten er en skatt på finansiell aktivitet og består av to elementer. Det ene er en ekstra skatt på lønn fastsatt til 5 pst. av grunnlaget for arbeidsgiveravgift.  For det andre er skattesatsen på selskapsoverskuddet for denne sektoren tre prosentenheter over satsen i øvrige sektorer i 2019.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 la departementet frem vurderinger av ulike alternativer til dagens finansskatt, og det ble i den forbindelse redegjort for ny finansskatt på merverdien i finansnæringen. I en slik modell slås merverdien fra arbeidskraft og kapital sammen til ett felles skattegrunnlag som beskattes med én skattesats.

I årets statsbudsjett viser departementet til at en ny finansskatt på merverdien i finansnæringen kan reise EØS-rettslige problemstillinger knyttet til offentlige finansielle institusjoner som driver økonomisk aktivitet. Det er for tiden under utredning hvordan skatteplikt for offentlige virksomheter med EØS-rettslig økonomisk aktivitet skal gjennomføres. Departementet vil av den grunn avvente å fremme forslag om innføring av en ny finansskatt til prosessen knyttet til like konkurransevilkår for offentlig og privat virksomhet er avklart.

Regjeringen foreslår dermed kun å videreføre finansskatten i 2020 med tilsvarende innretning og på samme nivå som i 2019.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.