Høyesterettsdom om fremføring av underskudd etter uttreden fra rederiskatteordningen

Høysterettsdom fremføring av underskudd

Rederiet som i 2011 trådte ut av rederiskatteordningen av 2007 ble gitt medhold i at det hadde rett til å fremføre et opparbeidet ubenyttet finansunderskudd på ca. 90 millioner kroner mot fremtidige inntekter etter de alminnelige reglene i skatteloven § 14-6, jf. § 6-3, også etter at det hadde trådt ut av ordningen.

1000

Forfattere

Bilde

Rederiet som i 2011 trådte ut av rederiskatteordningen av 2007 ble gitt medhold i at det hadde rett til å fremføre et opparbeidet ubenyttet finansunderskudd på ca. 90 millioner kroner mot fremtidige inntekter etter de alminnelige reglene i skatteloven § 14-6, jf. § 6-3, også etter at det hadde trådt ut av ordningen. Skatteloven § 8-15 femte ledd, som regulerer skattleggingen av selskaper innenfor rederiskatteordningen, ga ikke grunnlag for et annet resultat. En overgangsregel knyttet til endringer i rederiskatteordningen i 2007 førte imidlertid til at underskuddet ikke kunne avregnes mot inntekten i 2011 (som i sin helhet utgjorde resten av inntektsoppgjøret ved overgangen fra den tidligere rederiskatteordningen), men måtte periodiseres til fremtidige inntektsår.

Høyesteretts dom finner du her.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.