2023. gada 21. martā Saeima pieņēma un izsludināja grozījumus “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” (turpmāk – GPKGPL). Grozījumi paredz gada pārskata iesniegšanas termiņa pagarinājumu par vienu mēnesi mikrosabiedrībām un mazajām sabiedrībām. Turpmāk gada pārskata iesniegšanas termiņš būs ne vēlāk ka piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām, iepriekšējo četru mēnešu vietā.  

Gada pārskata termiņa pagarinājums tika izvērtēts, ņemot vērā saņemto Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas priekšlikumu. Abas asociācijas norādīja vairākus pamatojumus kāpēc būtu nepieciešams pagarināt iesniegšanas termiņu, viens no tiem bija, ka uzņēmumiem ir jāsniedz skaidrs un patiess priekšstats Gada pārskatā, bet daudziem uzņēmumiem ir grūti novērtēt uzņēmuma attīstību, sekas, nākotnes plānus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī un tam sekojošajām apjomīgām sankcijām. Uzņēmumiem ir jāizvērtē, vai ir nepieciešams iekļaut papildus informāciju pārskata pielikumos un vadības ziņojumos, lai Gada pārskats sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu.

Likuma grozījumi dos papildus laiku gan uzņēmuma grāmatvežiem, gan uzņēmumu ārpakalpojumu grāmatvežiem sagatavot Gada pārskatu ilgākā laika periodā. 

Atgādinām, ka saskaņā ar GPKGPL 5. pantu mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divus no trim zemāk uzskaitītajiem kritērijiem:

1.      bilances kopsumma — 350 000 euro;

2.      neto apgrozījums — 700 000 euro;

3.      vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divus no trim zemāk uzskaitītajiem kritērijiem:

1.      bilances kopsumma — 4 000 000 euro;

2.      neto apgrozījums — 8 000 000 euro;

3.      vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

 

Grozījumi likumā piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 2022. gadu.


 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.