Pēdējā laikā esam novērojuši, ka uzņēmumi Latvijā vēljoprojām regulāri konstatē, ka tiem nav izstrādāta grāmatvedības politika vai arī tā ir nekorekta. Tas ir viens no svarīgākajiem grāmatvedības uzskaites dokumentiem un nosaka saimniecisko darījumu, faktu, notikumu un finanšu pārskata posteņu uzskaites, novērtēšanas un norādīšanas principus, metodes un noteikumus. Grāmatvedības politikā tiek skaidrota Sabiedrības aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu posteņu uzskaites politika Sabiedrības grāmatvedībā sadalījumā pa sintētisko kontu grupām, kuri atbilst atsevišķiem finanšu pārskata bilances posteņiem.

Grāmatvedības politika jāizstrādā visiem uzņēmumiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 61. punktu šai politikai ir jābūt latviešu valodā. Ja uzņēmums izmanto grupas grāmatvedības politiku, tai,  balstoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, jābūt tulkotai latviešu valodā. Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem valsts un pašvaldības iestādes, tiesas un tiesu sistēmai piederīgās iestādes, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumi no personām pieņem un izskata dokumentus valsts valodā. Uzņēmumam,  izstrādājot grāmatvedības politiku, jāiekļauj nemateriālos ieguldījumus, pamatlīdzekļus, krājumus, debitorus, nākamo periodu izmaksas, naudas līdzekļus, pašu kapitālu, uzkrājumus, kreditoru saistības, ieņēmumus, un izmaksas.

Ja grāmatvedības politika netiek sagatavota ievērojot noteiktās prasības, grāmatvedības jautājumos kompetentai trešajai personai nav iespējams rast patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Uzņēmumam ir jāņem vērā, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) audita laikā, pēc pieprasījuma, ir jāiesniedz latviešu valodā korekti izstrādāta grāmatvedības politika. Ja uzņēmumam nav izstrādāta šāda politika vai tā ir sagatavota nekorekti, no revidenta puses tiek izteikts aizrādījums, netiek apstiprināts gada finanšu pārskats un uzņēmumam ir pienākums izstrādāt korektu grāmatvedības politiku, balstoties uz Finanšu ministrijas noteiktajiem sagatavošanas principiem.

Aicinām Jūs pārskatīt un izvērtēt savas esošās grāmatvedības politikas, vai tās atbilst Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. 


 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.