Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) ar 2022. gada 8. decembra spriedumu[1] atzina, ka direktīvas par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām (DAC6) tiesību norma pārkāpj advokātu-starpnieku profesionālā noslēpuma glabāšanas pienākumu.

Direktīvā 2011/16/ES[2], kas grozīta ar Direktīvu 2018/822[3] (turpmāk – grozītā Direktīva 2011/16) ir ieviests pienākums ziņot kompetentajām iestādēm par iespējami agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām, kas atbilst grozītās direktīvas IV pielikumā izklāstītajām pazīmēm. Latvijā šis normas ir pārņemtas ar Noteikumiem par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām.

Vispārīgajā gadījumā starpniekam jāiesniedz informācija par ziņojamām pārrobežu shēmām kompetentajām nodokļu iestādēm 30 dienu laikā. Toties grozītā Direktīva 2011/16 paredz, ka starpniekam, kuram ar tiesību aktiem ir noteikts saziņas konfidencialitātes pienākums (tai skaitā arī advokātiem-starpniekiem), ir atbrīvojums no pienākuma iesniegt informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām. Taču šajā gadījumā starpniekam būtu nepieciešams nekavējoties paziņot ikvienam citam starpniekam vai – ja šāda starpnieka nav – attiecīgajam nodokļu maksātājam par tā ziņošanas pienākumu.

EST konstatēja, ka ar grozītās Direktīvas 2011/16 8.ab panta 5. punktu ir pārkāptas Hartas 7. pantā garantētās tiesības uz saziņas starp advokātu un viņa klientu neaizskaramību, ciktāl šajā punktā ir paredzēts, ka advokātam-starpniekam ir jāpaziņo ikvienam citam starpniekam, kas nav viņa klients, par tam saistošo ziņošanas pienākumu. Tādējādi EST atzina grozītās Direktīvas 2011/16 8.ab panta 5. punkta spēka neesamību šajā daļā.

Šī EST lieta rosināja sākt diskusiju ES mērogā par Direktīvas grozīšanu, precizējot arī 8.ab panta 5. punktu. Taču uz šo dienu par grozījumu formātu nav vienota viedokļa.

Dotā tiesu prakse var radīt situāciju, kad atsevišķi nodokļu maksātāji, kuri piedalās ziņojamās pārrobežu shēmās un nevēlas ziņot par tām, izvēlēsies advokātu nodokļu konsultācijas pakalpojumus, jo advokātiem-starpniekiem ir noteikts atbrīvojums no pienākuma sniegt informāciju par šādām ziņojamām pārrobežu shēmām.


 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

[1] Eiropas Savienības Tiesas 2022. gada 8. decembra spriedums lietā Nr. C-694/20

[2] Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK

[3] Padomes 2018. gada 25. maija Direktīva (ES) 2018/822 ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES