Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā

Grozījumi Covid-19 likumā

Izmaiņas Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā.

1000
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā

2020. gada 5. Jūnijā Saeimā tika pieņemts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums (turpmāk tekstā – Covid-19 likums). Šī likuma mērķis bija noteikt atbalsta pasākumus ekonomikai Covid-19 pandēmijas laikā, lai nodrošinātu sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti. Covid-19 likums tika vairākkārt grozīts, lai pārskatītu atbalsta pasākumus un to termiņus, atbilstoši Covid-19 pandēmijas situācijas attīstībai.

Viens no atbalsta pasākumiem nodokļu maksātājiem ir nodokļu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI), maksājumu atlikšana. Covid-19 likuma 4. pants paredz, ka līdz 2021. gada 30. jūnijam nodokļu maksātājiem bija iespēja pieteikties nodokļu maksājumu sadalīšanai vai atlikšanai uz trīs gadiem. Samaksas termiņa atlikšanai varēja pieteikties gan tie nodokļu maksātāji, kuriem pirms tam nodokļu samaksas termiņš nebija pagarināts, gan tie, kuru nodokļu samaksas termiņš jau bija pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta noteikumiem. Ņemot vērā to, ka minētais pants ļāva nodokļu maksājumus atlikt uz 1 gadu, savukārt, Covid-19 likums ļāva maksājumus atlikt par vēl 3 gadiem, efektīvi nodokļu maksātāji varēja nodokļu samaksu atlikt uz 4 gadiem.

VSAOI samaksas termiņa atlikšana var būtiski negatīvi ietekmēt darba ņēmējus, kuru darba devēji nodokļu maksājums, atbilstoši iepriekš minētajam, ir atlikuši.

Saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5. panta 4. punktu, persona ir sociāli apdrošināta pensiju apdrošināšanai, ja par to veiktas VSAOI. Tas nozīmē, ka pensijas aprēķināšanai vērā tiek ņemtas nevis deklarētās un aprēķinātās, bet gan faktiski budžetā iemaksātās VSAOI. Atliekot VSAOI maksājumus, darba devējs faktiski nav veicis VSAOI maksājumus.

Jānorāda gan, ka citi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) izmaksātie pabalsti (piemēram, pabalsts slimības gadījumā, bezdarba gadījumā, pabalsti ģimenēm ar bērniem),  tiek aprēķināti un izmaksāti saskaņā ar darba devēja aprēķinātajām VSAOI (tām nav jābūt faktiski veiktām). Tādējādi citu VSAA pabalstu izmaksu darba devēju atliktie VSAOI maksājumi neietekmē.

Šobrīd Ministru kabinetā ir iesniegti Covid-19 likuma grozījumi, kuros paredzēta iespēja darba devējiem vienu reizi pusgadā iesniegt sarakstu un veikt VSAOI pirms Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā noteiktā atliktā nomaksas termiņa iestāšanās par tiem darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši likumā “Par valsts pensijām” noteikto vecumu pensijas piešķiršanai (tai skaitā priekšlaicīgi) vai noteikto vecumu izdienas pensijas piešķiršanai, un par kuriem tas vēlas maksāt VSAOI. Attiecīgi, VSAOI maksājumus darba devējs pirms atliktā nomaksas termiņa var veikt tikai par darba ņēmējiem, kuri sasnieguši noteikto pensijas vai izdienas pensijas vecumu, un, kuri turpinājuši darba attiecības ar darba devēju arī pēc attiecīgā vecuma sasniegšanas. Uz darbiniekiem, kuri drīzumā sasniegs attiecīgo vecumu, šī norma nav attiecināma.

Likumprojektā paredzēts arī, ka darba devējam nav pienākuma veikt šādus VSAOI maksājumus pirms atliktā nomaksas termiņa iestāšanās. Darba devējs pats var izlemt, vai likumprojektā paredzēto iespēju izmantot. Ar šo likumprojektu paredzēts mazināt negatīvo ietekmi uz darba ņēmēju pensijām. Plānots, ka likums stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Šie noteikumi attieksies arī uz vienošanos, kas slēgtas pirms grozījumu stāšanās spēkā.

Līdzīga problēma rodas arī personām, kuras ir solidaritātes nodokļa maksātāji. Arī solidaritātes nodoklis tiek aprēķināts no faktiski veiktajām VSAOI. Darba ņēmēji tādējādi negatīvi izjūt nodokļu maksājumu atlikšanas sekas, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju (turpmāk – Deklarācija). Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normām, solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā, sedz augstāko (31%) iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) likmi. Taču, ja solidaritātes nodokļa maksājums faktiski netiek veikts, IIN, 31% likmes apmērā, netiek nosegts, līdz ar to Deklarācijā aprēķināms IIN parāds. Šis parāds ir jāsedz pašam darba ņēmējam.

Deklarācija var tikt precizēta 3 gadu laikā no tās iesniegšanas termiņa. Līdz ar to, darba ņēmējs var Deklarāciju precizēt pēc tam, kad darba devējs VSAOI ir samaksājis (bet tikai 3 gadu periodā). Darba ņēmējs tādējādi var atgūt pārmaksāto IIN, kuru pats iemaksāja valsts budžetā, sedzot iepriekš izveidojušos parādu. Deklarācijas precizēšana gan neatrisina problēmu, gadījumos, kad darba devējs VSAOI nomaksu ir atlicis uz 4 gadiem, jo Deklarācijas precizēšanas iespēja ir zaudēta. Pagaidām nav iesniegti likumprojekti par solidaritātes nodokļa aprēķina un konsekventi Deklarācijā radušā IIN parāda problēmas risināšanu.

 

--------------

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 4. ceturksnī vai citām aktualitātēm.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

 

Autores:

Alise Papina, Vecākā projektu vadītāja Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

Linda Kamola, Vecākā konsultante Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums