DAC7 iekļaušana Latvijas likumdošanā

DAC7 iekļaušana Latvijas likumdošanā

Eiropas Savienības Direktīvas par administratīvu sadarbību nodokļu jomā jeb DAC7 iekļaušana Latvijas likumdošanā.

1000
DAC7 iekļaušana Latvijas likumdošanā

Pēdējos gados ļoti strauji ir notikusi ekonomikas digitalizācija, tai skaitā digitālo platformu izmantošana preču pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Digitālo pārdošanas platformu izmantošana ir veicinājusi arī pārrobežu darījumus. Ņemot vērā šo darījumu digitālo elementu un pārrobežu dimensiju, ir radusies sarežģīta vide, kurā var rasties problēmas ar nodokļu normatīvo aktu izpildi. Šobrīd Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) un citu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu nodokļu administrāciju rīcībā nav informācijas, kas ļautu kontrolēt komercdarbību, kas veikta ar digitālo platformu starpniecību.

2021. gada 22. martā tika izdota Padomes Direktīvas (ES) 2021/514, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā (turpmāk – DAC7). DAC7 mērķis ir pastiprināt nodokļu pārredzamību ES ietvaros. Tas tiek īstenots harmonizējot dalībvalstīs esošos dažādos regulējumus un izdodot vienotus noteikumus par plašāku sadarbību nodokļu jomā, tagad iekļaujot arī digitālās platformas. DAC7 paredz, ka digitālajām platformām, kas darbojas gan ES teritorijā, gan ārpus tās, būs pienākums ziņot par ienākumiem, ko pārdevēji guvuši par preču pārdošanu un atsevišķu pakalpojumu sniegšanu, izmantojot digitālo platformu. Tālāk ES dalībvalstu nodokļu administrācijas automātiski apmainīsies ar šo informāciju, lai veicinātu nodokļu nomaksu par šiem ienākumiem.

DAC7 tiek iestrādāta arī Latvijas likumdošanā. Paredzēts, ka 2023. gada 1. janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas noteiks digitālo platformu pienākumu sniegt informāciju par platformu pārdevēju ienākumiem. Papildus, lai nodrošinātu drošu apmaiņu ar datiem, likumā “Par nodokļiem un nodevām” plānots pievienot arī detalizētāku regulējumu par datu aizsardzību starptautiskās automātiskās informācijas apmaiņas jomā. Šis likumprojekts šobrīd ir apstiprināts Ministru kabinetā un nodots tālākai izskatīšanai Saeimā.

Detalizētāk DAC7 prasības Latvijas likumdošanā plānots iestrādāt caur Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot platformas”. Plānots, ka noteikumi noteiks:

1. nosacījumus, kuriem iestājoties, platformu operatoriem būs jāsniedz VID informācija par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, darbojoties konkrētajā digitālajā platformā;

2. sniedzamās informācijas apjomu;

3. kārtību, kādā informācija tiks iegūta, pārbaudīta un iesniegta VID;

4. pasākumus, kādi būs veicami automātiskās informācijas apmaiņas nodrošināšanai;

5. ar informācijas apmaiņu saistītās tiesības un pienākumus;

6. kārtību, kādā VID veiks automātisko informācijas apmaiņu ar citu ES dalībvalstu nodokļu administrācijām.

Šie Ministru kabineta noteikumi šobrīd ir publiskās apspriešanas stadijā. Saskaņā ar DAC7, regulējumam jābūt ieviestam dalībvalstu tiesību aktos līdz 2022. gada 31. decembrim un jāpiemēro no 2023. gada 1. janvāra.  Pirmais ziņojums (par 2023. gadu) digitālo platformu operatoriem būs jāiesniedz līdz 2024. gada 31. janvārim. Plānots, ka arī Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

 

 

--------------

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 4. ceturksnī vai citām aktualitātēm.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

 

Autores:

Jevgēņija Ivušina, Projektu vadītāja Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

Linda Kamola, Vecākā konsultante Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums