Arvien vairāk uzņēmumu ziņo par savu ilgtspēju un ietekmi uz klimatu

Arvien vairāk uzņēmumu ziņo par savu ilgtspēju

Jaunākais KPMG pētījums par uzņēmumu ilgtspējas ziņošanu liecina, ka pasaulē pastāvīgi pieaug uzņēmumu skaits, kuri ziņo par ilgtspējas jautājumiem.

1000
Arvien vairāk uzņēmumu ziņo par savu ilgtspēju un ietekmi uz klimatu

Jaunākais KPMG pētījums par uzņēmumu ilgtspējas ziņošanu liecina, ka pasaulē pastāvīgi pieaug to uzņēmumu skaits, kuri ziņo par ilgtspējas jautājumiem. 96% no pētījumā analizētajiem 250 lielākajiem uzņēmumiem pasaulē publisko ziņojumus par ilgtspējas vai ESG jautājumiem.

Par svarīgāko pasaulē lielākie uzņēmumi joprojām uzskata klimatu. Ievērojami ir pieaudzis tādu uzņēmumu skaits, kuri ziņo par saviem mērķiem oglekļa dioksīda emisiju samazināšanā, un nedaudz vairāk par 60% klimata pārmaiņas uzskata par risku savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Pētījumā arī secināts, ka mazāk nekā puse no pasaulē lielākajiem uzņēmumiem ziņo par sociālo aspektu komponenti (piemēram, mūsdienu verdzību; dažādību, iekļaušanu un vienlīdzību; sabiedrības iesaisti un nodarbinātību), lai arī pastāvīgi uzlabojas izpratne par to, ka pastāv saikne starp klimata krīzi un sociālo nevienlīdzību. Mazāk par pusi no uzņēmumiem ir snieguši informāciju arī par pārvaldības riskiem - piemēram, korupciju un kukuļošanu, to novēršanu, pret konkurenci vērstu rīcību u.tml.

Pētījumā secināts, ka informācija par ESG pārsvarā joprojām tiek sniegta stāstījuma formā, nevis publicējot kvantitatīvus vai finanšu datus par radīto ietekmi. Šī nepārprotami ir viena no tām jomām, kurās uzlabojumi nepieciešami uzņēmumiem visā pasaulē.

"Globālā pētījuma rezultāti sakrīt arī ar to, ko novērojam Latvijā. Uzņēmumu loks, kas runā par ilgtspēju, pieaug, tomēr vairums par to vēl arvien vēsta vispārīgi, bez ciešākas sasaistes ar savu uzņēmējdarbību, ietekmi, ko bizness rada uz vidi un sabiedrību, ilgtspējas riskiem, ar ko uzņēmums saskaras, un kvantitatīviem mērījumiem," norāda Ieva Kustova, KPMG Latvijā ESG & ilgtspējas konsultāciju pakalpojumu vadītāja.

Eiropas Savienības līmenī finiša taisnē pamazām ieiet topošās Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas un ar to saistīto Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu izstrāde. Sagaidāms, ka jau tuvākajos gados visiem lielajiem un daļai mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējas ziņošana būs obligāts pienākums, un tas ietver skaidru pieeju uzņēmumam būtisko ilgtspējas jomu definēšanai un to stratēģiskās pieejas, mērķu un snieguma rādītāju atspoguļošanai. "Līdzās šiem pienākumiem arvien būtiskāku lomu uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ieņem ES Taksonomijas regula un tās deleģētie akti, kas būtībā nosaka, kādi ieguldījumi tiek uzskatīti par "zaļiem" atbilstoši globālo klimata mērķu uzstādījumiem. Uzņēmumiem jārīkojas jau tagad, lai varētu pieņemt lēmumus par nepieciešamām pārmaiņām un sekmēt to ieviešanu," skaidro Kustova.

Lai uzņēmumi sekmīgi sagatavotos ilgtspējas ziņošanai, KPMG norāda uz vairākiem būtiskiem uzdevumiem - ārējo ietekmes pušu viedokļu apzināšana, būtisko ilgtspējas jomu un risku izvērtējums, veltot uzmanību tiem vides un sociālajiem aspektiem, kas ir nozīmīgi tieši konkrētajam uzņēmumam, nozarei un biznesa modelim, atbilstoša ziņošanas ietvara izvēle un kvalitatīvas datu apkopošanas un analīzes sistēmas izveide.

Par KPMG Survey of Sustainability Reporting

KPMG Survey of Sustainability Reporting pirmo reizi tika publicēts jau 1993.gadā, un kopš tā laikā aptauja tiek veikta ik pēc diviem gadiem. Šī gada izdevumā ir analizēti vides, sociālās un pārvaldības (ESG)/ ilgtspējas ziņojumi, kurus sagatavojuši 5 800 uzņēmumi no 58 valstīm, tajā skaitā 250 lielākie uzņēmumi pasaulē.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums