ES samaksātā PVN atgūšana

ES samaksātā PVN atgūšana

Atgādinājums: tuvojas pieprasījuma termiņš 2021. gada laikā ES samaksātā PVN atgūšanai.

1000
ES samaksātā PVN atgūšana

Atgādinām, ka līdz š. g. 30. septembrim ir iespējams pieteikt 2021. gada laikā samaksātā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN) atmaksu no citām Eiropas Savienības (turpmāk ES) dalībvalstīm.

Šāda iespēja pieejama tiem Latvijas nodokļu maksātājiem, kas ir reģistrēti PVN maksātāju reģistrā, kam attiecīgi valstī, no kuras plānots pieprasīt samaksāto PVN, nav reģistrēta vai veikta saimnieciskā darbība vai nav deklarēta dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta, kā arī vispārīgos gadījumos nav piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi, ko varētu uzskatīt par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā valstī.

Papildus jāņem vērā, ka minimālā samaksātā PVN summa, ko iespējams pieprasīt no citas ES dalībvalsts ir:

  • 400 EUR (vai ekvivalentu atmaksas dalībvalsts valūtā), ja atmaksas periods ir īsāks par gadu, bet nav īsāks par trim kalendāra mēnešiem

vai

  • EUR 50 (vai ekvivalentu atmaksas dalībvalsts valūtā), ja atmaksas periods ir gads vai kalendāra gada pēdējie mēneši, t.i., novembris un decembris.

PVN atmaksas pieteikumu jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

Detalizētāka informācija par kārtību, kādā Latvijā reģistrēts PVN maksātājs var iesniegt pieteikumu PVN atmaksai citā dalībvalstī, noteikts PVN  likuma 114. pantā un Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1514 “Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam” II daļā.

 

Līdzīgi kā Latvijas PVN maksātājiem ir iespēja atgūt samaksāto PVN citā dalībvalstī, tāpat arī citas ES dalībvalsts nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt samaksātā PVN atmaksu par Latvijā iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem vai par preču importu, kas ir iegādāti ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai ārpus Latvijas. Kritēriji, atmaksas periods un minimālā pieteikuma summa ir līdzvērtīgi kā Latvijas nodokļu maksātājiem (skat. iepriekš minēto).

Citas ES dalībvalsts nodokļu maksātājs PVN atmaksu Latvijā par 2021. gadu var pieteikt, iesniedzot pieteikumu tās dalībvalsts elektroniskajā portālā, kurā tas veic saimniecisko darbību. Pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Detalizētāka informācija par kārtību, kādā VID saņem un izskata citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu un pieņem lēmumu noteikts Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1514 “Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam” III daļā.

Ievērojot paritātes principu, arī trešo valstu nodokļu maksātājiem ir iespējams pieprasīt atmaksāt Latvijā samaksāto nodokli par Latvijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai ārpus ES teritorijas. Šobrīd atmaksa tiek veikta Norvēģijā, Šveicē, Islandē, Monako un Apvienotajā Karalistē reģistrētiem nodokļu maksātājiem.

Lai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs pieprasītu atmaksāt Latvijā samaksāto PVN, vispārīgā gadījumā nodokļu maksātājam vai tā pilnvarotai personai jāiesniedz pieteikums VID līdz š.g. 30. septembrim. Detalizētāka informācija par kārtību, kādā veicama PVN atmaksa Latvijā personām, kas reģistrētas ārpus ES teritorijas, noteikts PVN  likuma 112. pantā un Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr.1507 “Kārtība, kādā atmaksā PVN trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam”.

Papildus vēlamies uzsvērt, ka svarīgi ir ne tikai savlaicīgi pieteikt atmaksas pieprasījumu, bet arī nodrošināt papildus informācijas iesniegšanu.

 

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 2. ceturksnī.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Pierakstīties jaunumu saņemšanai

Lai nepalaistu garām jaunāko "Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes"  publikāciju, aicinām pierakstīties jaunumu saņemšanai šeit

Sazinieties ar mums!

Sanita Vecā, Projektu vadītāja Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā 

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums