Publiski pārskati par katru valsti

Publiski pārskati par katru valsti

Publiski pārskati par katru valsti ir jāsniedz daudznacionālām uzņēmumu grupām

1000
Publiski pārskati par katru valsti

2021. gada 1. decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēts 2021. gada 24. novembra Direktīvas (ES) 2021/2101 teksts, ar ko atsevišķiem uzņēmumiem un to filiālēm tiek ieviesta “publisku” pārskatu sniegšana (angliski CbC) par katru valsti. Publiski pārskati par katru valsti ir jāsniedz daudznacionālām uzņēmumu grupām, kuras darbojas ES ietvaros un kuru kopējie konsolidētie ieņēmumi ir vismaz 750 miljoni EUR.

CbC pārskats ir ziņojums, kurā lieli daudznacionāli uzņēmumi sniedz informāciju par to, kā galvenie finanšu pārskatu elementi iedalās pa atsevišķiem uzņēmumiem/jurisdikcijām. CbC pārskats vietējām nodokļu administrācijām sniedz skaidru informāciju par ieņēmumiem, ienākumiem, samaksātiem un uzkrātiem nodokļiem, nodarbinātību, kapitālu, nesadalīto peļņu, pamatlīdzekļiem un saimniecisko darbību. Direktīvā ir iestrādāta prasība konkrētiem daudznacionāliem uzņēmumiem, kuru ieņēmumi pārsniedz 750 miljonus EUR, īpašā ziņojumā publiski atklāt finanšu datus, kas pašlaik sabiedrībai pieejami nav.

Direktīva stājas spēkā 2021. gada 21. decembrī. Dalībvalstīm būs 18 mēneši, lai ieviestu un transponētu direktīvu vietējos normatīvajos aktos, un pēc šī perioda noteikumi par publiskiem CbC pārskatiem stāsies spēkā. Dalībvalstīm ir noteikts, ka direktīvas transponēšanas galējais termiņš ir 2023. gada 22. jūnijs, bet noteikumi ir piemērojami no 2024. gada jūnija (tas ir, tie būs piemērojami finanšu gadiem, kas sākas 2024. gada jūnijā vai vēlāk). Tiem nodokļu maksātājiem, kuru finanšu gads sakrīt ar kalendāro gadu, pirmais finanšu gads, par kuru būs jāgatavo CbC pārskats, būs 2025. gads, un pārskata iesniegšanas termiņš būs 2026. gada decembra beigas.

Lai arī nav daudz tādu Latvijas uzņēmumu grupu, kas kvalificētos CbC pārskata sagatavošanai, uzņēmumi, kas ietilpst daudznacionālās grupās un atrodas Latvijā, tiks iekļauti CbC pārskatā, ko iesniegs grupas atbildīgais uzņēmums. 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Kaspars Banders, Transfertcenu pakalpojumu vadītājs, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums