Aktuāli par UIN

Aktuāli par UIN

2022.gada 1.ceturkšņa aktualitātes

1000
Aktuāli par UIN

Valsts prezidents 7. aprīlī ir izsludinājis grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums). Projekts paredz dažādus būtiskus grozījumus; par katru no tiem sniedzam plašāku komentāru zemāk.

Portfeļuzkrājumi jeb uzkrājumi debitoriem saskaņā ar SFPS Nr. 9

UIN likumā būs paredzēta kārtība, kad un kā jāmaksā  UIN par nedrošajiem parādiem izveidoto uzkrājumu izdevumiem tiem nodokļa maksātājiem, kuri uzkrājumus veido saskaņā ar Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu (SFPS) Nr. 9. Ja nodokļu maksātājs izpilda noteiktus UIN likuma kritērijus, tad uzkrājums, kas veidots debitoram saskaņā ar SFPS Nr. 9 ir apliekams ar UIN tikai tad, ja parāds nav atgūts 60 mēnešu laikā no debitora rašanās brīža, nevis 36 mēnešu laikā, kā to paredz vispārējās normas.

Lai piemērotu minēto normu, UIN likumā noteiktie kritēriji ir:

  • debitora parāda izsekojamība;
  • zvērināta revidenta atzinuma par  finanšu pārskatiem  nepieciešamība, kā arī
  • prasība nodokļa maksātājam izveidot politiku uzkrājumos (kredītzaudējumos) iekļautā debitoru parāda atzīšanai, atgūšanai un norakstīšanai (aktīva atzīšanas pārtraukšanai).

Lai arī grozījumi ir ļoti gaidīti, jo sniegs skaidrojumu UIN piemērošanai portfeļuzkrājumiem, taču tie ir gana komplicēti un var radīt  jautājumus, tāpēc cerams, ka pēc grozījumiem būs arī VID metodiskais materiāls, kas skaidrotu šo jauno normu praktisko piemērošanu. Piemēram, 60 mēneši tiek skaitīti no debitora rašanās brīža, nevis uzkrājuma izveidošanas brīža, tāpēc rodas jautājums, kā šī norma būtu piemērojama, ja uzkrājums ir veidots 59. mēnesī pēc debitora rašanās brīža.

Ja minētie grozījumi tiks pieņemti, tie būs piemērojami debitoru parādiem, par kuriem izveidoti uzkrājumi (kredītzaudējumi), sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Šeit jāatzīmē, ka šī norma ir pretrunā ar Pārejas noteikumu 28. punktu, kas nosaka, ja jaunā UIN likuma 9. panta normas par nodokļa uzlikšanu nedrošo debitoru norakstīšanai piemērojamas tikai tiem debitoru parādiem, kas izveidoti sākot no 2018. gada 1. janvāri (debitors iegrāmatots). Savukārt jauno normu piemērošanas pārejas noteikumi pieļauj, ka normas piemērojamas arī, piemēram, debitoram, kas iegrāmatots 2017. gada decembrī, bet uzkrājums izveidots 2018. gadā. Atkal jācer, ka šo pretrunu novērsīs un piemērošanu varēs izskaidrot VID metodiskie materiāli.

Procentu maksājumi

UIN likuma 10. panta trešā daļa nosaka, ka situācijā, kad procentu izmaksas pārsniedz EUR 3 miljonus, ar UIN apliekamajā bāzē ir iekļaujamas procentu izmaksas, kas pārsniedz 30 % no pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādītās peļņas pirms aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa, kura palielināta par procentu maksājumiem un aprēķināto nolietojumu.

Minētais kritērijs tiks precizēts – būs piemērojams nevis procentu maksājumiem, bet gan starpībai starp procentu ieņēmumiem un maksājumiem jeb neto procentu izdevumiem. Tādējādi ar šiem grozījumiem tiks panākts, ka norma atbilst Padomes 2016. gada 12. jūlija direktīvas 2016/1164 regulējumam un vairāk nebūs situācijas, ka šī norma Latvijā ir nelabvēlīgāka kā citur Eiropā.

UIN likuma grozījumos arī tiks noteiks, ka tiem procentu izdevumiem, kas aprēķināti saskaņā ar SFPS Nr. 16 “Noma”, netiek piemērots ierobežojums atskaitīt tos nodokļu vajadzībām saskaņā ar UIN likuma 10. pantu. Lai šos procentus varētu pilnā apmērā atskaitīt  UIN vajadzībām, ir jāizpildās kritērijam, ka nomas darījums atbilst 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 11. nodaļā definētajai operatīvajai nomai.

Minētie grozījumi attiecībā uz procentu izdevumiem būs piemērojami, sākot ar pārskata gadu, kas sākās 2021. gadā.

 

Pārejas noteikumi

Piemērojot UIN likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu, parādiem, kuriem izveidots uzkrājums līdz 2021. gada 31. decembrim, periods nodokļu bāzes palielināšanai ir 60 mēneši no uzkrājuma izveidošanas dienas. Minētais termiņš pārejas periodam tiek pagarināts ņemot vērā ekonomiskās nestabilitātes, kuru izraisījusi COVID - 19 noteiktie ierobežojumi, ietekmi uz nodokļa maksātājiem.

 

Citi grozījumi, kas ietekmē UIN piemērošanu

2021. gada 25. novembrī Saeimā ir pieņemts likums “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, ka stājās spēkā 2021. gada 2. decembrī. Pieņemtie grozījumi paredz, ka minētā norma nav piemērojama 2021. un 2022. gadā.

 

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 1. ceturksnī.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Ivonna Balode, projektu vadītāja Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums