Νομοθετικές εξελίξεις στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης

"Πολιτική Καταλληλότητας" και "Εξειδίκευση συστήματος επιβολής κυρώσεων"

Νομοθετικές εξελίξεις στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων στο πλαίσιο του
Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως προβλέπονται από την υπ’ αρ. 60 Εγκύκλιο με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Απόφαση 1A/890/18.9.2020 με θέμα «Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 4706/2020» του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Σε αυτή την έκδοση (Download PDF 188.0 KB)

  • Πολιτική Καταλληλότητας

    Εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας
    Αρχές Πολιτικής Καταλληλότητας
    Κριτήρια αξιολόγησης Καταλληλότητας

  • Εξειδίκευση συστήματος επιβολής κυρώσεων

 

Επικοινωνία

Γεώργιος Ραουνάς
Γενικός Διευθυντής
T: + 30 210 60 62 186
E: graounas@kpmg.gr

 

Σοφία Γρηγοριάδου
Δικηγόρος / Deputy Managing Partner
T: + 30 210 60 62 159
E: sgrigoriadou@cpalaw.gr
www.cpalaw.gr