Νέος νόμος 4714/2020

Νέος νόμος 4714/2020

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία του νέου νόμου 4714/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα.

1000
Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος 4714/2020 με τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Σε αυτή την έκδοση: 

  • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

  • Φορολογία Δωρεών και Γονικών Παροχών

  • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

  • Αλλαγές στην Έμμεση Φορολογία

  • Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

  • Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

  • Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών για Δηλωτέες Διασυνοριακές Ρυθμίσεις

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας