Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος απασχολούν όλο και περισσότερο τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που το εργασιακό περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά και οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, μόνη λύση για τους επαγγελματίες η παρακολούθηση του «σφυγμού» της αγοράς. Ο Φώτης Κανελλόπουλος, Σύμβουλος της KPMG, αναλύει τις τάσεις στο εργασιακό τοπίο αλλά και τα επαγγέλματα που προβλέπεται να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στο μέλλον στο περιοδικό umano.gr.

1000
Picture of Peggy Velliotou

Partner & Head of People, People Services, Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Email

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλες αλλαγές στην εργασιακή πραγματικότητα. Οι αλλαγές αυτές πηγάζουν τόσο από την εξέλιξη της τεχνολογίας όσο και από τις προκλήσεις της οικονομίας και αναδιαμορφώνουν τις ανάγκες της αγοράς.

Η ανάγκη για μείωση κόστους και η δυνατότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών οι οποίες παρέχονται μέσω της ραγδαίας αύξησης της τεχνολογίας. «Στερούν» θέσεις εργασίας από υποστηρικτικό προσωπικό ενώ παράλληλα δημιουργoύν ευκαιρίες για επαγγελματίες με υψηλή τεχνική εξειδίκευση.

Εκτιμάται ότι στο τέλος της επόμενης δεκαετίας πληθώρα σημερινών εργασιών θα αντικατασταθούν από μηχανές.

Παράλληλα παρατηρείται έντονη ζήτηση σε αντίστοιχους τεχνικούς ρόλους στην αγορά του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας. Η αγορά της Ελλάδας, ακολουθώντας τις τάσεις του εξωτερικού και τις τεχνολογικές αλλαγές, δημιουργεί τις αντίστοιχες ευκαιρίες. Στη χώρα μας οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές μεταβάλλουν το εργασιακό τοπίο. Αλλάζουν οι ρόλοι σε κλάδους όπως ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός αλλά και ο κλάδος της υγείας.

Επιπλέον, οι επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα της Ελλάδας έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πλήθους εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο κλάδο του Real Estate. Παράλληλα, οι καινοτομίες και η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο φαρμακευτικό και καταναλωτικό κλάδο δημιουργούν αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης. Ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον από κεφάλαια του εξωτερικού εμφανίζουν επίσης οι κλάδοι του τουρισμού και της ενέργειας. Παρουσιάζουν ανάπτυξη, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πληθώρα ειδικοτήτων στους αντίστοιχους κλάδους.

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα

Data Analytics Executives

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για την καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας με στόχο την αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων έχει δημιουργήσει νέους ρόλους στην αγορά που ασχολούνται με τη διαχείριση δεδομένων.

Σύμφωνα με στατιστικά της υπηρεσίας επιλογής στελεχών και ταλέντων της KPMG, η ανάγκη αυτών των ρόλων έχει αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία.

Οι επαγγελματίες του χώρου καλούνται να διαχειριστούν τις διαθέσιμες τεχνολογίες και να παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις ώστε να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες, να αυξήσουν τα έσοδα και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο ρόλος τους περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών εργαλείων, την αξιολόγηση και συλλογή στοιχείων καθώς και τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων.

Επαγγελματίες, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν με το αντικείμενο, χρειάζεται να διαθέτουν καλές αναλυτικές ικανότητες και συνήθως διαθέτουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε θετικές επιστήμες όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η στατιστική, η πληροφορική κτλ.

Software Developers/Engineers

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η αυτοματοποίηση δημιουργεί αυξητική ζήτηση στο επάγγελμα των προγραμματιστών. Οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, στην ανάπτυξη εφαρμογών στα κινητά καθώς και στην ανάπτυξη εφαρμογών άλλου τύπου χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες.

Οι τεχνολογίες οι οποίες αξιοποιούνται αλλάζουν διαρκώς και εισάγονται νέες δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του χώρου να εξελίσσονται συνέχεια. Συμπληρωματικά, η κυβερνασφάλεια φαίνεται να είναι ένα θέμα που απασχολεί οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργώντας ακόμη έναν νέο κλάδο δραστηριοποίησης για τους προγραμματιστές.

Σύμφωνα με στοιχεία της KPMG, η ζήτηση αυτών των ρόλων έχει αυξηθεί κατά 40% την τελευταία πενταετία.

Real Estate Professionals

Αν και στο πρόσφατο παρελθόν η αγορά ακινήτων παρουσίαζε πτωτική τάση, τα τελευταία δύο χρόνια πολλές επενδυτικές εταιρείες έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Ελλάδα δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης στον κλάδο.

Ως αποτέλεσμα, απόφοιτοι κυρίως οικονομικών σχολών έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν σχετικούς ρόλους αξιολόγησης επενδύσεων, εκτίμησης αξίας ακινήτων και οικονομικών αναλυτών. Επιπρόσθετα, επαγγελματίες όπως Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες έχουν βρει διέξοδο στον κλάδο, ενώ παρατηρείται και αύξηση των ανακατασκευών – ανακαινίσεων.

Επαγγελματίες τουρισμού

Ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα αποτελεί μία συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά με ανάγκη για επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων όπως Food & Beverage Managers, Hotel Managers, Reservation Agents αλλά και υποστηρικτικό προσωπικό.

Δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί ένας ιδιαίτερος ρόλος που αναπτύχθηκε από την προσπάθεια των εταιρειών να επιτύχουν τη βέλτιστη διαχείριση των εσόδων τους και δεν είναι άλλος από τη θέση του Revenue Executive, ο οποίος συναντάται και σε κλάδους εκτός τουρισμού.

Οι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο, ασχολούνται με τη βελτιστοποίηση των κρατήσεων, παρακολουθώντας την εποχικότητα και ιστορικότητά τους ενώ διαμορφώνουν και την τιμολογιακή στρατηγική.

Στην Ελλάδα, ο ρόλος αυτός κυρίως συναντάται σε αεροπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ στο εξωτερικό εφαρμόζεται και στον κλάδο της διασκέδασης (κινηματογράφοι, θέατρα κ.ά.), μία τάση η οποία σταδιακά φαίνεται να υιοθετείται όλο και περισσότερο από επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Marketing Executives/ Digital & Social Media Experts

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές και να διαχειριστούν καλύτερα την εικόνα των προϊόντων τους δημιουργεί ευκαιρίες σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Μάρκετινγκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξανόμενη χρήση των Digital μέσων δημιουργεί την ανάγκη για επαγγελματίες που θα διαχειρίζονται τις αντίστοιχες πλατφόρμες.

Σύμφωνα με στατιστικά της υπηρεσίας επιλογής στελεχών και ταλέντων της KPMG, η ανάγκη αυτών των ρόλων έχει αυξηθεί κατά 29% την τελευταία πενταετία.

Exports Executives

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί πολλές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν στραφεί στο εξωτερικό για την αύξηση των εσόδων τους δημιουργώντας ευκαιρίες σε ρόλους υπεύθυνων εξαγωγών για να διαχειριστούν τα νέα κανάλια ζήτησης.

Επαγγελματίες αυτού του κλάδου έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό της στρατηγικής εξαγωγών παρακολουθώντας προοπτικές και ευκαιρίες σε αγορές του εξωτερικού βάση ρυθμιστικών διατάξεων της εκάστοτε χώρας.

R&D Executives

Ο τομέας της Έρευνας και Ανάπτυξης φαίνεται να παρουσιάζει ανοδική ζήτηση. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αποφασίζουν να επενδύσουν στο αντίστοιχο τμήμα με σκοπό την επίτευξη καλύτερου ποιοτικού και οικονομικού αποτελέσματος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης σε αποφοίτους φαρμακευτικής, χημείας, βιολογίας και μηχανολογίας, οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν ενεργούς ρόλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες στρέφονται και σε Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι – έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία από αντίστοιχες εταιρείες – επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας