Νίκος Καλόφωνος

Senior Manager, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Στα έντεκα χρόνια εργασίας του στην KPMG στην Ελλάδα, ο Νίκος έχει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών φορολογικής συμμόρφωσης σε μεγάλο εύρος πελατών. Είναι υπεύθυνος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα έμμεσης φορολογίας και φορολογίας ακίνητης περιουσίας και επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση των υποχρεώσεων ελληνικών και ξένων εταιρειών από πλευράς ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών φορολογικής συμμόρφωσης σε θέματα φορολογίας ακινήτων. Στους πελάτες του συγκαταλέγονται ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως είναι το Λιανεμπόριο, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Αερομεταφορές, η Ενέργεια και οι Φυσικοί Πόροι, οι Τραπεζικές υπηρεσίες, ο Τουρισμός, και οι Κατασκευαστικές εργασίες. Τα τελευταία έξι χρόνια, ο Νίκος είναι υπεύθυνος για την εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού της KPMG Ελλάδας σε θέματα ΦΠΑ, καθώς και για τον σχεδιασμό και την περαίωση σεμιναρίων ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων που διοργανώνονται από το Ινστιτούτο της KPMG στην Ελλάδα.

  • Φορολογία
  • Μεταπτυχιακό (MSc) στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο του Warwick

  • Πτυχίο (BSc) στα Χρηματοοικονομικά, Πανεπιστήμιο του Essex

  • Μακροχρόνιο σεμινάριο στη Φορολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών