• 1000

Talousrikollisuuden torjunta on toimintakyvyn kulmakivi

Talousrikokset lisääntyvät ja erilaiset petosmuodot yleistyvät nykypäivän monimutkaisessa ja epävakaassa globaalissa ympäristössä. Tämä tarkoittaa, että finanssialan yritykset kohtaavat jatkuvia haasteita talousrikollisuuden torjunnan hallinnassa.

Talousrikollisuuden torjunta on yrityksen toimintakyvyn varmistamisen kulmakivi, ja sillä on myös tärkeä rooli sidosryhmien luottamuksen ansaitsemisessa. Luottamus on ratkaisevaa yrityksen menestyksen kannalta, eikä sitä voi ansaita, ellei yrityksen toiminta ole kokonaisvaltaisesti vakaata ja turvattua.

Talousrikollisuuden vastaisen taistelun voittaminen edellyttää ennakoivan lähestymistavan sisäistämistä sekä sääntelyn noudattamista yrityksen jokaisessa toiminnossa. Onnistuneesti suoritettuna talousrikollisuuden torjunta antaa yritykselle vankan alustan vastuulliselle kasvulle, itsevarmalle päätöksenteolle, rohkeammille innovaatioille sekä kestävälle suorituskyvyn ja tehokkuuden kehitykselle.

Kuinka voimme auttaa?

Asiantuntijamme auttavat turvaamaan yrityksenne toimintakykyä kattavien palveluidemme kautta talousrikollisuuden monilla eri osa-alueella. Asiakkaidemme käytössä on aina johtava asiantuntijuus lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta toimintakyvyn turvaamiseen sekä rikosten estämiseen. 

Huomioithan, että suurimman osan tarjoamistamme palveluista voi ulkoistaa joko osittain tai kokonaan. Lue lisää Managed Services -sivuiltamme.

Ota yhteyttä

Petosriskienhallinta

Rikolliset hyödyntävät entistä edistyneempiä keinoja petosten toteuttamiseen, jonka lisäksi hyökkäykset tähdätään yhä tarkemmin yritysten heikkoihin kohtiin. Estääkseen petoksia organisaatioilla on oltava käytössään koko yhteisön läpi ulottuvat selkeät ja vankat toimintaohjeet. Yrityksen johdon on pysyttävä tietoisina uusista petostyypeistä ja sitouduttava jatkuvasti parantamaan yrityksen sietokykyä.

Arvioimme yrityksesi petoksensietokykyä läpi koko organisaation, hallinnosta työntekijöihin ja prosesseista teknologiaan. 

Fraud

Autamme yritystäsi muun muassa: 

 • Luomaan yrityksellesi toimintaohjeet petosriskin torjuntaan
 • Vertaamaan yrityksesi omia talousrikollisuuden estämisen toimintaohjeita toimialalla yleisesti hyväksyttyihin ohjeisiin  
 • Parantamaan petosriskin hallintaa 
 • Helpottamaan päätöksentekoa, raportoimme johdolle petosten estämisen mahdollistavista investoinneista
 • Autamme myös resurssien hallinnassa ja optimoinnissa  

Todistetusti tehokkaat työkalumme yhdessä kansainvälisen asiantuntemuksemme kanssa, auttavat yritystäsi petosten tuloksellisessa estämisessä, havaitsemisessa ja tutkimisessa. 

Kolmannen osapuolen riskienhallinta

Globaalien markkinoiden monimutkaistuessa ja kilpailun kiristyessä, kolmansien osapuolten väliset suhteet ovat nousseet liiketoiminnan toimintakyvyn kannalta yhä tärkeämmiksi ja kriittisemmiksi osa-alueiksi. Kolmansien osapuolien verkostot voivat vaikuttaa positiivisesti muun muassa kustannusten alenemiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, markkinoille pääsyyn sekä arvon ja kannattavuuden paranemiseen.

Ilman luotettavia ja hyvämaineisia kolmansia osapuolia yritykset eivät voi kilpailla alansa menestyksekkäimpien organisaatioiden kanssa. Kolmansien osapuolien liittyessä mukaan verkostoon, avautuu kuitenkin mahdollisuus myös ei-toivotuille riskeille.

Risk

Autamme yritystäsi muun muassa:

 • Kolmannen osapuolen riskin arvioinnissa
 • Kolmannen osapuolen riskin riskinottohalukkuuden arvioinnissa ja määrittämisessä
 • Kolmannen osapuolen riskin viitekehyksen rakentamisessa

Kartoitamme yhdessä organisaatiosi kohtaamat riskit ja luomme toimintasuunnitelman, jolla voimme mitigoida kohtaamasi riskit kustannustehokkaasti. 

Sääntelyn noudattaminen

Talousrikollisuuden aiheuttamat paineet finanssialalle ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Pankkeja haastaa yhdistelmä jatkuvasti lisääntyvistä ja kehittyvistä pakotteista, säännösvaatimuksista sekä lainsäädännöstä.

Yritykset joutuvat selviytymään finanssialan yhä laajenevassa sääntelykentässä ja kohtaamaan kasvavia transaktiomääriä sekä uusia sanktioita. Nykyisen monimutkaisen sääntelykentän noudattaminen ei ole helppoa, eikä lainsäädännön ja säätelyn noudattamatta jättäminen ole vaihtoehto.

Skyscaper

Tuemme yritystäsi muun muassa:

 • Yrityksesi kohtaaman sääntelykehikon tunnistamisessa
 • Sääntelyjen vaatimusten havaitsemisessa tunnistamalla niiden vaikutuksia liiketoimintaasi
 • Sääntelyiden dokumentoinnissa osaksi yrityksesi liiketoimintaohjeita

Ratkaisumme auttavat yritystäsi täyttämään velvoitteesi laadukkaammin ja pienemmillä kustannuksilla. Olemme tukenasi monimutkaisessa sääntelykentässä ja luomme edistyneitä teknologiaratkaisuja sanktioiden seurantaa varten yhteistyössä alan huippuammattilaisten kanssa.

Transaktioiden ja sanktioiden monitorointi

Finanssialan yritysten haasteena on jatkuvasti lisääntyvä ja kehittyvä lainsäädäntö sekä säädökset, jotka vaativat aiempaa laajempaa monitorointia useilla eri osa-alueilla. Sääntelyviranomaisten kohonneet odotukset ovat nostaneet transaktioiden ja sanktioiden seurantajärjestelmien laatimisen vaatimustason korkealle. Nykyisten järjestelmien hälytysten tarkistusprosessit perustuvat usein työntekijöihin, jotka manuaalisesti tarkastavat hälytyksen aiheellisuuden ja siitä aiheutuvat toimenpiteet.

Tehostamme yhdessä yrityksesi valvontaa ja tuemme järjestelmiesi automatisoinnissa.

People looking at computer

Autamme yritystäsi muun muassa:

 • Transaktioiden monitoroinnin sekä sanktioiden noudattamisen sääntelyviitekehyksen tunnistamisessa
 • Transaktioiden ja sanktioiden monitoroinnin tilan analysoinnissa ja pullonkaulojen tunnistamisessa
 • Transaktioiden ja sanktioiden monitoroinnin viitekehyksen dokumentaatiossa
 • Transaktioiden ja sanktioiden monitoroinnin tuottamien hälytysruuhkien purkamisessa

Asiakkaiden tunteminen ja due diligence

Talousrikoksien vastaisen taistelun ytimessä ovat asiakkaan tunteminen sekä asiakkaan due diligence -toimet. Mittavista investoinneista huolimatta, niiden onnistunut toteutus aiheuttaa yhä hankaluuksia monille organisaatioille.

Tyypillisesti ongelmat asiakkaan tuntemisessa ja due diligence -toiminnoissa aiheutuvat muun muassa toimintaohjeiden, toimintojen ja teknologian heikosta yhteispelistä, manuaalisista ja pitkäkestoisista prosesseista sekä teknologian, datan ja analytiikan tehottomasta hyödyntämisestä. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat yhdessä talousrikosten havaitsemiseen heikentävästi. Asiakkaiden heikko tunteminen aiheuttaa finanssialan yrityksille lisäksi haasteita liittyen päätöksentekoon, asiakaskokemuksen tasoon ja maineeseen.

Man tapping on future computer

Autamme yritystäsi muun muassa:

 • Olemalla kumppanisi CDD-prosessin jokaisessa vaiheessa
 • Tarjoamalla näkemyksemme yrityksesi toimintamalleihin sekä rakentamalla parannus- ja etenemisehdotuksia
 • Suunnittelemaan tehokkaita toimintoja, jotta asiakkaasi kulkee KYC:n ja CDD:n prosessien läpi onnistuneesti koko asiakassuhteen ajan
 • Ihmisiin liittyvien toimintojen uudelleenjärjestelyillä sekä suorituskyvyn hallintaan, johtamiseen sekä kulttuuriin liittyvissä haasteissa. Varmistamme, että henkilöstöllänne on tarvittavat taidot CDD-toimintojen ylläpitoon ja asiakkaan tuntemiseen

Talousrikollisuuden torjunnan transformaatio

Talousrikollisuuden torjunnan tulevaisuus on digitaalinen. Tehokkaan torjunnan varmistamiseksi, yritysten on tärkeää pysyä muuttuvien säännösten ja teknologian mahdollisuuksien aallonharjalla.

Autamme yritystäsi transformoimaan talousrikollisuuden torjunnan yksiköt rakentamalla kokonaisvaltaisen strategian, joka pitää sisällään kaikki talousrikollisuuden torjunnan toiminnot ja ulottuvuudet. Autamme muodostamaan alan johtavien käytäntöjen mukaisen toimintamallin (Target Operating Model, TOM), joka sisällyttää yrityksesi strategian ja vision päivittäiseen liiketoimintaan myös talousrikollisuuden torjunnan alueella.

Teknologia on elintärkeä osa talousrikollisuuden torjuntaa

Tuemme yritystäsi, yksiköiden muutoksen ja target operating -mallin lisäksi, myös talousrikollisuuden torjuntaan liittyvän teknologian transformaatiossa. Talousrikollisuuden torjunnan yksiköiden uudelleenjärjestely on usein teknologiavetoista ja teknologian transformaatiota edellytetään jokaiselta yritykseltä, joka haluaa torjua tehokkaasti talousrikollisuuden entistä monimutkaisempia muotoja. Talousrikollisuuden kehittyessä, on entistä tärkeämpää, että myös yritykset jatkuvasti kehittävät teknologista viitekehystään rikosten torjumiseksi.

Jatkuvasti kehittyvä teknologia on elintärkeää implementoida osaksi talousrikollisuuden torjuntaa, samalla teknologia tuo yrityksille myös uusia tapoja automatisoida ja kehittää palveluitaan. Teknologia mahdollistaa prosessien uudelleenjärjestelyn lisäksi muun muassa älykkäämpiä ratkaisuja tuntemistietojen keräämiseen sekä rahanpesun estämiseen, jonka lisäksi se mahdollistaa entistä asiakasystävällisemmät palvelut.

Technology

Monialaiset asiantuntijamme auttavat yritystäsi talousrikollisuuden torjunnan teknologian mahdollisuuksien arvioinnissa sekä implementoinnissa osaksi operatiivista toimintaasi.  Autamme yritystäsi muun muassa:

 • Talousrikollisuuden torjunnan prosessien uudelleenjärjestelyssä ja transformaatiossa
 • Talousrikollisuuden torjunnan target operating modelin määrittämisessä ja implementoinnissa osaksi liiketoimintaohjeita ja strategiaa
 • Talousrikollisuuden torjunnan teknologian kehittämisessä ja älykkäässä hyödyntämisessä

Talousrikollisuuden torjunta yhteydessä tietoturvaan

Talousrikollisuuden torjunnan keinot ovat vahvassa yhteydessä tietoturvaan ja tietoturvamurtojen estämiseen. Cyber-palvelumme auttavat yritystäsi tietoturvaan liittyvien riskien hallinnassa.

AJankohtaista

Tutustu näkemyksiimme talousrikollisuuden hallintaan liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä.