Kasvu on yksi merkittävimmistä asioista ylimmän johdon agendalla. Organisaatiot pyrkivät kasvamaan vastatakseen esimerkiksi uusien teknologioiden, muuttuvan regulaation, uusien asiakastarpeiden tai toimialarajojen hämärtymisen mukanaan tuomiin rakenteellisiin muutoksiin. Myös markkinoiden yhä kiihtyvä muutosvauhti, teknologioiden kehittyminen, regulaatiomuutokset ja sidosryhmien kasvavat tuotto-odotukset pakottavat ylimmän johdon arvioimaan liiketoimintastrategiaansa jatkuvasti.

 • Tunnistatko organisaatiosi kasvuhaasteet ja lupaavimmat kasvuaihiot? 
 • Miten organisaatiosi onnistuu liiketoimintastrategian toteuttamisessa ja omistaja-arvon maksimoinnissa? 
 • Miten uudistat organisaation strategian vastaamaan markkinadynamiikassa tapahtuneita muutoksia? 
 • Miten yrityskauppa mahdollistaa aidosti uuden ja pitkän aikavälin kestävän kasvun?

Palvelumme

Jarruttaako jokin näistä haasteista kasvutavoitteitasi?
 • Kasvutavoitteet on asetettu epärealistisesti 
 • Strategian toimeenpanoon tarvittavat kyvykkyydet puuttuvat
 • Toimeenpanon resurssit on alimitoitettu
 • Ylimmällä johdolla ei ole yhteistä tavoitetta
 • Sidosryhmiltä ei saa riittävästi tukea
 • Muuttuviin asiakastarpeisiin ei kyetä reagoimaan riittävän nopeasti
 • Innovointikyky ei kehity markkinamuutosten tahdissa 

Systemaattisen lähestymistapamme avulla tunnistamme kunkin organisaation kannalta merkittävimmät kasvun haasteet ja lupaavimmat kasvuaihiot, joiden kautta on mahdollista luoda merkittävää kasvua ja tulosta.

Autamme ratkomaan seuraavia kysymyksiä:

 • Mistä löytyy uusia tuottovirtoja?
 • Kuinka uusille markkinoille ja uusiin segmentteihin jalkautuminen kannattaa hoitaa?
 • Mikä on toimivin strategia tuote- ja palveluinnovaatioiden kaupallistamisessa?
 • Miten hankkia uusia asiakkaita ja parantaa asiakasuskollisuutta?

KPMG:n globaali strategiaryhmä (Global Strategy Group) on soveltanut merkittävien kasvuaihioiden tunnistamiseen perustuvaa lähestymistapaansa menestyksekkäästi useissa käytännön asiakashaasteissa. 

Autamme ylittämään tyypillisimmät kasvun hidasteet ja tunnistamaan toimintasi kannalta merkittävimmät kasvuaihiot.

Vakiinnutamme kasvun osaksi organisaatiosi DNA:ta!

Autamme parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta yhdenmukaistamalla operatiivisen toiminnan liiketoimintamallin taloudellisten tavoitteiden kanssa.

Milloin organisaation liiketoimintamalli tarvitsee uudelleenarviointia?

 • Merkittävät muutokset markkinoilla, kilpailun dynamiikassa tai liiketoimintastrategiassa
 • Puutteet tai heikkoudet suorituskyvyssä tai rahoituksessa
 • Monimutkaiset ja tehottomat operatiivisen toiminnan rakenteet 
 • Teknologiaan tai regulaation perustuvat muutokset


Autamme ratkomaan seuraavia kysymyksiä:

 • Autamme liiketoimintamallin uudeelleenarvioinnissa ja operatiivisen toiminnan muutostarpeiden tunnistamisessa. 
 • Haastamme ja kyseenalaistamme tehtyjä ratkaisuja. 
 • Kehitämme ja testaamme erilaisia vaihtoehtoisia operatiivisia malleja.
 • Tunnistamme, määritämme ja priorisoimme tehokkuuden kehittämisen mahdollisuuksia, jotta voimme vähentää kustannuksia ja vapauttaa pääomaa esim. investointeihin.
 • Virtaviivaistamme ja yhdenmukaistamme prosesseja, organisaatiorakenteita, johtamisjärjestelmiä, päätöksentekomekanismeja ja kannustinjärjestelmiä.
 • Suunnittelemme ja aikataulutamme muutosohjelman, jonka avulla tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa tuloksekkaasti.

Tuemme operatiivisen toiminnan muutosten tunnistamisessa, määrittämisessä, priorisoinnissa ja toteuttamisessa, jotta operatiivinen toiminta on linjassa liiketoimintamallin ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. 

Autamme virittämään organisaation operatiivisen toiminnan vastaamaan liiketoimintamallia ja taloudellisia tavoitteita.

Transformaatio on perustavanlaatuinen muutos organisaation arvolupauksessa, kilpailutekijöissä tai ydintoiminnoissa

Usein transformaatiossa on kyse yrityksen suunnanmuutoksesta. Käytännössä transformaatiossa voi olla kyse nykyiseen liiketoimintaan liittyvästä innovoinnista, olemassa olevan osaamisen kasvattamisesta, teknologian uusimisesta tai toimintaprosessien nopeuttamisesta.

Tuemme asiakkaitamme läpi transformaation. Lähestymistavassamme korostuu erityisesti strategisen ajattelun ja käytännönläheisen työtavan yhdistäminen ja hyödyntäminen.

Transformaatioon eli laajaan muutokseen ohjaavat esimerkiksi: 

 • Liiketoimintamalleihin ja operatiiviseen toimintaan vaikuttavat murrokset markkinoilla
 • Liiketoimintojen sisäiset tai niiden väliset toteutumattomat synergiat, merkittävät tehottomuudet tai ristiriidat
 • Sidosryhmien ristiriitaiset intressit
 • Selkeän taloudellisen kunnianhimon ja tahtotilan puuttuminen

Transformaation toteuttaminen on harvoin suoraviivaista, ja siihen liittyy hyvin usein muutosvastarintaa eri tahoilta. Autamme organisaatioita transformaation määrittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Autamme transformaation keskeisten kysymysten tunnistamisessa:

 • Miten uudistaa organisaation strategia vastaamaan markkinadynamiikassa tapahtuneita muutoksia? 
 • Miten sovittaa yhteen taloudelliset tavoitteet, liiketoimintamalli ja operatiivinen toiminta? 
 • Miten kehittää ja hallita liiketoimintaportfoliota?
 • Miten kehittää konsernitoimintoa? 
 • Mikä on organisaation valmius ja kyky toteuttaa transformaatiota ja minkälaisia haasteita sitä todennäköisesti odottaa matkan varrella? 

Lähestymistapamme tarjoaa kattavan viitekehyksen monivuotiseen strategiseen suunnitteluun, pääomien allokointiin, portfolio- ja synergiatarkasteluun, skenaariotyöhön, konsernitoimintojen kehittämiseen sekä muihin transformaation suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin tarpeisiin.

Transformaatio on perustavanlaatuinen muutos organisaation arvolupauksessa, kilpailutekijöissä tai ydintoiminnoissa.

Yritysostot voivat vauhdittaa yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamista. Yritysostot mahdollistavat esimerkiksi pääsyn uusille markkinoille ja jakelukanaviin, uuden osaamisen tai teknologian hankinnan sekä tehokkaammat rakenteet ja toimintamallit. Yrityskauppojen toteuttaminen onnistuneesti on kuitenkin vaikeaa. 

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan yritysjärjestelyjen mahdollisuudet haastamalla perinteisiä ajattelumalleja ja tarjoamalla vahvaa toimialanäkemystä, perusteellisen lähestymistavan sekä vankkaa käytännön kokemusta.

Yrityskauppatilanteen keskeiset kysymykset:

 • Miten yrityskauppa mahdollistaa aidosti uuden ja pitkän aikavälin kestävän kasvun?
 • Minkä arvoinen asiakaskunta on ja paljonko päällekkäisyyttä esiintyy?
 • Miten kannattavia myyntikanavat ovat?
 • Mihin suuntaan mahdollinen yrityskauppa vie uutta organisaatiota?
 • Onko tavoitteet, kyvykkyydet, liiketoiminnan rakenteet ja infra ymmärretty oikein?
 • Missä määrin synergiat, niin operatiivisen toiminnan kustannusten (opex) kuin investointien (capex) suhteen, ovat saavutettavissa ja milloin?
 • Miten merkittäviksi integraation haasteet ja kustannukset todennäköisesti muodostuvat?

Autamme uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä, rahoituksen järjestämisessä ja investointipäätösten tekemisessä. 

Näissä autamme asiakkaitamme: 

 • Yritysostokohteiden tunnistaminen ja arviointi
 • Yrityskauppojen (ostajan tai myyjän) due diligence ja synergia-arvioinnit
 • Yhteisyritys- ja kumppanuusstrategiat
 • Uudelleenrahoitus ja rakennejärjestelyt
 • Irtautumisstrategiat, divestoinnit ja liiketoimintojen eriyttämiset
 • Tuki listautumistilanteissa ja -prosesseissa
 • Haltuunoton, integraation tai separaation suunnittelu ja toteutus

Tarjoamme vankkaa osaamista yrityskauppaprosessin kaikissa vaiheissa.

Strategiapalvelumme kattavat yritys- ja kasvustrategian luomisen lisäksi yrityskaupoissa ja toiminnan tehostamisessa avustamisen. Kokemuksemme kattaa satoja projekteja lukuisilta eri toimialoilta.

KPMG:n Global Strategy Group toimii 37 maassa 1300 henkilön voimin. Suomessa meillä työskentelee tällä hetkellä lähes 30 asiallensa omistautunutta asiantuntijaa.

Työskentelemme erikokoisten yritysten, pääomasijoittajien, järjestöjen sekä rahoittajien kanssa. Olemme tiivis osa KPMG:n kansainvälistä ja Pohjoismaista verkostoa kanssa ja tarjoamme asiakkaan tarpeisiin aina oikean tiimin.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme