CBAM-hiilirajamekanismin soveltaminen alkoi 1.10.2023.

CBAM-tavaroita maahantuovat yritykset joutuvat nyt tarkkailemaan maahantuontejaan ja raportoimaan CBAM-tavaroihin sisältyvät tuotesidonnaiset päästöt komissiolle.  

EU:n hiilirajamekanismia sovelletaan seuraaviin tavararyhmiin luovutettaessa niitä vapaaseen liikkeeseen EU:n tullialueella:

  • sementti
  • sähköenergia
  • lannoitteet
  • tietyt rauta ja terästuotteet
  • tietyt alumiinituotteet
  • vety

Soveltamisalaan kuuluvat tavarat ja tuotteet yksilöidään tarkemmin CBAM-asetuksessa CN-nimikkeistön tullitariffikoodien perusteella. 

Siirtymäkausi

Meneillään olevan siirtymäkauden aikana CBAM-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden maahantuojat antavat komissiolle CBAM-raportin kunkin vuosineljänneksen aikana maahantuomiensa tavaralajien määristä ja niihin sisältyvistä kokonaispäästöistä. Raportoitavissa tiedoissa on huomioitava myös alkuperämaassa päästöistä maksettu hiilen hinta. Ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on annettava viimeistään 31.1.2024.

Tuotesidonnaisten päästöjen raportointi edellyttää aina tavaroiden EU:n ulkopuolisten valmistajien tai viejien myötävaikutusta. CBAM-velvollisuuksien laiminlyönnit on sanktioitu.

Hiilirajamekanismin soveltamisprosessi vuodesta 2026 alkaen

Vuodesta 2026 alkaen unionin tullialueelle saa CBAM-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tavaroita tuoda maahan ainoastaan valtuutettu CBAM-ilmoittaja. Valtuutetut CBAM-ilmoittajat joutuvat ostamaan maksullisia CBAM-todistuksia maahantuontiaan vastaavan määrän. Valtuutetun CBAM-ilmoittajan on annettava Tullille CBAM-ilmoitus viimeistään 31 päivä toukokuuta edellisen kalenterivuoden aikana itse maahantuomiensa tai edustamiensa maahantuojien tuomien tavaroiden määristä sekä niihin sisältyneistä kokonaispäästöistä.

Miten yrityksesi kannattaa varautua hiilirajamekanismin soveltamiseen?

Yrityksen tulee nyt tarkkailla, onko sillä CBAM-soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden maahantuontia.  

Toisekseen yrityksen on luotava sisäiset prosessit CBAM-tietojen keräämiseksi ja niiden raportoimiseksi.

Kolmanneksi yrityksen tulee sopia tavaroiden EU:n ulkopuolisten valmistajien tai viejien kanssa siitä, että ne toimittavat validit tuotesidonnaiset päästöt CBAM-asetuksessa edellytetyllä tavalla.

CBAM-hiilirajamekanismia koskeva lainsäädäntö on julkaistu