EU:n hiilirajajärjestelmää koskeva neuvoston ja parlamentin asetus (EU) 2023/956 julkaistiin 10.päivä toukokuuta 2023. EU:n komissio valmistelee parhaillaan CBAM-asetuksen täytäntöönpanosäädöksiä, jotka  tarkentavat muun muassa CBAM-tavaroiden suorien ja epäsuorien päästöjen laskentatapoja. CBAM-hiilirajajärjestelmä tuo maahantuojille uusia velvoitteita 1.10.2023 alkaen. 

CBAM-hiilirajamekanismin taustaa

Euroopan unioni on eturintamassa globaalin ilmastonmuutoksen torjumisessa. EU on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. EU:n Green Deal -ohjelmassa luodaan suuntaviivat näiden ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tähän liittyen EU:ssa otetaan käyttöön asteittain vuosina 2023–2032 hiilidioksidipäästöjen vähentämismekanismi CBAM, jolla säännellään tiettyihin tavaroihin sisältyviä kasvihuonekaasupäästöjä tuotaessa niitä Euroopan unionin tullialueelle. 

Hiilirajamekanismin tarkoitus on estää hiilivuotoa, jota EU:n päästövähennystavoitteet saattaisivat muutoin aiheuttaa. Mekanismilla pyritään varmistamaan, että hiilen hinta on sama sekä tuontituotteille että kotimaisille tuotteille. Näin EU:n päästövähennykset myötävaikuttavat maailmanlaajuiseen päästöjen vähenemiseen sen sijaan, että siirtäisivät hiili-intensiivistä tuotantoa Euroopan ulkopuolelle. Järjestelmän uskotaan kannustavan EU:n ulkopuolista teollisuutta ja kansainvälisiä kumppaneita ryhtymään saman suuntaisiin toimiin. 

EU:n hiilirajamekanismin soveltamisala

EU:n hiilirajamekanismia sovelletaan seuraaviin tavararyhmiin luovutettaessa niitä vapaaseen liikkeeseen EU:n tullialueella. 

  • sementti
  • sähköenergia
  • lannoitteet
  • tietyt rauta ja terästuotteet
  • tietyt alumiinituotteet
  • tietyt kemikaalit 

Soveltamisalaan kuuluvat tavarat ja tuotteet yksilöidään tarkemmin CBAM-asetuksessa CN-nimikkeistön tullitariffikoodien perusteella. Soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty muun muassa EFTA-maista EU:hun suuntautuva maahantuonti sekä enintään 150 euron arvoiset tavaralähetykset. 

CBAM-hiilirajamekanismiin liittyvien velvollisuuksien laiminlyönti sanktioidaan.

Hiilirajamekanismin voimaantulo ja siirtymäkausi

Hiilirajamekanismin täydellisen soveltamisen aloittamista edeltää 1.10.2023 alkava siirtymäkausi, jonka aikana  maahantuojilla on ainoastaan raportointivelvoitteita, mutta ei maksuvelvoitetta.

Hiilirajamekanismiin liittyvä maksuvelvollisuus alkaa vuoden 2026 alusta. Täysimääräisesti CBAM-järjestelmä on voimassa vuoden 2032 alusta, jolloin maksuttomat päästöoikeudet EU:ssa poistuvat kokonaan.

Siirtymäkautena 1.10.2023 – 31.12.2025 CBAM-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden maahantuojat antavat Tullille CBAM-raportin kunkin vuosineljänneksen aikana maahantuomiensa tavaralajien määristä ja niihin sisältyvistä kokonaispäästöistä. Päästöillä tarkoitetaan CBAM-asetuksessa vahvistetun menetelmän mukaisesti laskettuja suoria ja epäsuoria kokonaispäästöjä. Raportoitavissa tiedoissa on huomioitava myös alkuperämaassa päästöistä maksettu hiilen hinta. Tosiasiallisten päästöjen määrittäminen edellyttää tavaroiden EU:n ulkopuolisten tuottajien tai viejien myötävaikutusta. Ensimmäinen CBAM-raportti vuoden 2023 viimeiseltä vuosineljännekseltä on annettava viimeistään 31.1.2024. 

Hiilirajamekanismin soveltamisprosessi vuodesta 2026 alkaen

Vuodesta 2026 alkaen unionin tullialueelle saa maahantuoda CBAM-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tavaroita ainoastaan valtuutettu CBAM-ilmoittaja. 

Valtuutetun CBAM-ilmoittajan on annettava Tullille CBAM-ilmoitus viimeistään 31. päivä toukokuuta edellisen kalenterivuoden aikana itse maahantuomiensa tai edustamiensa maahantuojien tuomien tavaroiden määristä sekä niihin sisältyneistä kokonaispäästöistä, jotka ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttitonneina. Suorien päästöjen lisäksi on huomioitava myös epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuotantoprosessissa käytetystä sähköstä. Myös alkuperämaassa päästöistä maksettu hiilen hinta on huomioitava ilmoitettavissa tiedoissa. 

Valtuutetun CBAM-ilmoittajan on todennettava ilmoittamansa kokonaispäästöt akkreditoidun todentajan todistuksen nojalla. Mikäli tuontitavaroihin sitoutuneita tosiasiallisia päästöjä ei voida määrittää asianmukaisesti, päästöt määritetään tiettyjen oletusarvojen mukaisesti, mikä johtaa korkeampaan maksurasitteeseen.

Miten yritysten kannattaa valmistautua CBAM-hiilirajamekanismin voimaatuloon ennen siirtymäkauden alkua ja sen aikana?

Ensimmäiseksi yrityksen tulee selvittää, onko sillä CBAM-soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden maahantuontia. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tavarat määritetään CN-nimikkeistön tullitariffikoodien perusteella, joita kannattaa selvittää yrityksen huolintaosaston tai tullihuolitsijan avustuksella.

Toisekseen maahantuojien tulisi sopia tavaroiden EU:n ulkopuolisten valmistajien tai viejien kanssa siitä, että ne varautuvat toimittamaan tarpeellisia tietoja tavaroihin sisältyvistä tosiasiallisista päästöitä CBAM-asetuksessa edellytetyllä tavalla. 

Kolmanneksi yrityksen on varauduttava luomaan prosessit CBAM-raporttien ja CBAM-ilmoitusten antamiseksi. Tältä osin on tarpeen seurata kansallisen CBAM-viranomaisen Tullin tiedotuksia käyttöön otettavista ilmoitustavoista. 

Ota yhteyttä

KPMG avustaa yritystäsi ammattitaidolla kaikissa tulli- ja arvonlisäveroasioissa.