Komissio on jo pitkään pyrkinyt muuttamaan Euroopan unionin arvonlisäverojärjestelmää askel kerrallaan vastaamaan paremmin modernin digi- ja alustatalouden vaatimuksia. Nyt julkaistut uudistusehdotukset ovat osa tätä jatkumoa. Ehdottamillaan uudistuksilla komissio pyrkii myös pienentämään erilaisista arvonlisäveropetoksista aiheutuvaa verovajetta sekä alentamaan yrityksille arvonlisävero- ja rekisteröintisäännösten noudattamisesta muissa jäsenvaltioissa aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. 

Komission ehdotukset voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan:

1. Sähköinen raportointi ja laskutus

Keskeisimmän ehdotuksen mukaan yritysten välisessä rajat ylittävässä EU-kaupassa olisi pakollista soveltaa EU-standardin mukaista sähköistä laskutusta vuodesta 2028 alkaen. Ehdotus sisältää myös vaatimuksen lähes reaaliaikaisesta kyseisen laskudatan automaattisesta raportoinnista Verohallinnolle. Tämä korvaisi arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten antamisen. Ehdotus myös mahdollistaa jäsenvaltioille samojen säännösten ulottamisen maan sisäisiin B2B-myynteihin. Ehdotusta perustellaan vahvasti rajat ylittävään liiketoimintaan liittyvien arvonlisäveropetosten torjumisella.

2. Alustatalouden arvonlisäverotus

Komissio ehdottaa muutoksia arvonlisäverosääntöihin koskien sähköisten alustojen kautta myytäviä palveluita. Muutos tarkoittaisi erityisesti sitä, että sähköisen alustan ylläpitäjä tulisi verovelvolliseksi alustansa kautta myydyistä lyhytaikaisista majoituspalveluista tai henkilökuljetuspalveluista esimerkiksi silloin, kun palvelun todellinen myyjä on yksityishenkilö. Ehdotuksen tarkoituksena on arvonlisäverotulojen turvaaminen sekä kilpailuneutraliteetin varmistaminen suhteessa perinteisiin majoitus- tai henkilökuljetuspalvelujen tarjoajiin. Komissio ehdottaa samalla lisämuutoksia mm. alustojen kautta tapahtuvien tavaroiden myyntejä koskeviin alv-periaatteisiin. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2025 alusta.

3. Arvonlisäveron erityisjärjestelmä

Komissio pyrkii vähentämään sisämarkkinoilla rajat ylittävää kuluttajaliiketoimintaa harjoittavien yritysten hallinnollisia kustannuksia. Käytännössä tämä on tarkoitus toteuttaa laajentamalla arvonlisäveron erityisjärjestelmien (OSS, One Stop Shop ja IOSS, Import One Stop Shop) ja pakollisen käännetyn verovelvollisuuden soveltamisalaa. Muutosten seurauksena tilanteet, joissa yritykset ovat velvollisia alv-rekisteröitymään muihin jäsenvaltioihin, vähenevät merkittävästi. Muutoksia ehdotetaan voimaan vuoden 2025 alusta alkaen.

Vaikutukset yrityksille

Komission ehdotuksia voidaan pitää merkittävimpinä EU-arvonlisäverouudistuksina vuosikausiin.  Toteutuessaan ehdotetut uudistukset tulevat vaikuttamaan laajasti myös suomalaisiin yrityksiin ja konserneihin. Erityisesti vaikutukset kohdistuisivat ainakin 

  • rajat ylittävää B2B EU-kauppaa harjoittaviin yrityksiin
  • yrityksiin, joiden ylläpitämät sähköiset alustat mahdollistavat majoitus- tai henkilökuljetuspalveluiden myynnin tai tavaroiden myynnin
  • rajat ylittävää EU-kuluttajakauppaa harjoittaviin yrityksiin
  • muissa EU-maissa toimiviin yrityksiin ja konserneihin.

Sähköistä laskutusta ja lähes reaaliaikaista alv-raportointia koskevat uudistukset yhdenmukaistaisivat huomattavasti EU:n alueella tällä hetkellä maakohtaisesti käyttöönotettuja tai parhaillaan valmisteilla olevia toisistaan poikkeavia raportointi- ja laskutussääntöjä. Uudistukset aiheuttaisivat laajamittaisia muutoksia alv-raportointiin Suomessa. 

On tärkeää huomata, että uudistuksissa on kyse toistaiseksi vasta komission ehdotuksista ja niiden hyväksyminen edellyttää jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Näin ollen on hyvin mahdollista, että muutosten tarkka sisältö, ja myös aikataulu, tulee vielä muuttumaan.

Asiantuntijamme apunasi

Annamme mielellämme lisätietoja. Ole rohkeasti yhteydessä ja mietitään yhdessä suunniteltujen uudistusten vaikutuksia toimintaanne.

Lassi Ahopelto

Head of Indirect Tax

+358 50 464 2978

Marko Ojala

Partner, Indirect Tax

+358 40 844 2124