Johdolla on aiempaa voimakkaampi intressi osoittaa yrityksen toimivan vastuullisesti. Sijoittajat, osakkeenomistajat sekä viranomaiset odottavat yritysten ottavan vastuuta huomioimalla ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä sekä säännöksiä toiminnassaan. Työntekijät edellyttävät avoimuutta ja eettisyyttä sitoutuakseen yritykseen ja työtehtäviin. Lisäksi kuluttajien odotukset yrityksiä kohtaan ovat kasvaneet viime vuosina - nykykuluttajat äänestävät lompakollaan niiden yritysten puolesta, jotka edustavat heille tärkeitä arvoja.

Näitä eri sidosryhmiä yhdistää se, että ne odottavat vastuullisuuden olevan yrityksen strategian ytimessä ja näkyvän kaikissa toiminnoissa – pelkkä puhe vastuullisuudesta ei enää riitä.

Uusimmassa Me, my life, my wallet -tutkimusraportissamme paneudutaan kuluttajien arvoissa ja ostokäyttäytymisessä tapahtuneisiin muutoksiin sekä tekijöihin, jotka kuluttavat näkevät merkitykselliseksi punnitessaan ostopäätöstä. Yli 30 000 kuluttajaa 11 maasta osallistui KPMG:n toteuttamaan tutkimukseen ja jakoi näkemyksensä siitä, miten ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tekijät vaikuttavat heidän valintoihinsa.

KPMG!
86 %

kokee velvollisuudeksi vähentää kulutusta sekä kierrättää mahdollisimman paljon

KPMG!
69 %

on valmiita maksamaan enemmän tuotteesta, jos yritys edustaa heidän kanssaan samoja arvoja

KPMG!
76 %

kokee, että ympäristönsuojelu on tärkeämpää kuin talouden kasvu

KPMG!
64 %

haluaa ymmärtää ostostensa ympäristövaikutuksen

Keskeinen raportin havainto on, että kuluttajien arvojen ja valintojen välillä on aiempaa voimakkaampi korrelaatio. Aiemmin kuluttajien arvojen sekä ostokäyttäytymisen välillä on ollut havaittavissa ristiriitaa – tämä on kuitenkin muuttunut. Kuluttajat suosivat nykyään yrityksiä, joiden arvomaailma on yhteensopiva heidän oman arvomaailmansa kanssa. Suurin osa kuluttajista on omaksunut vastuullisia toimintatapoja esimerkiksi kierrätykseen tai omiin ostotottumuksiin liittyen. Lisäksi yli 59 % kuluttajista on ryhtynyt toimiin yksilötasolla hillitäkseen ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan liittyviä haasteita.

Esittelemme raportissa segmentointimallin, jota hyödyntämällä yritys voi tarkastella asiakkaitaan perustuen siihen, kuinka vahvoja vastuullisuuteen liittyviä arvoja asiakas omaa, ja miten ne näkyvät asiakkaan valinnoissa. Mallin avulla voidaan tunnistaa mahdollisuuksia kehittää tietylle kohderyhmälle uusia tuotteita tai palveluita sekä viestiä tavalla, jonka kohderyhmä kokee merkitykselliseksi.

Menestyäkseen yrityksen tulee yhdistää ESG-teemat osaksi yrityksen lähestymistapaa asiakaskeskeisyyteen ja näiden tulee näkyä organisaation toimintamalleissa, prosesseissa ja käytännöissä. ESG:n käsitteleminen erillisenä osana muusta organisaation toiminnasta ei johda optimaalisiin tuloksiin asiakkaan tai yrityksen kannalta. Raportissa esittelemme viisivaiheisen prosessin, jonka avulla yritykset voivat yhdistää ESG-teemat osaksi asiakasstrategiaa onnistuneesti ja samalla vastata vastuullisuutta koskeviin vaatimuksiin.

Lataa raportti alta ja lue lisää, miten yrityksesi voi kehittää vastuullisuuteen perustuvan asiakasstrategian.

                          

Explore the report

Executive summary

Key stats from the research

Consumers and sustainability

Sustainability awakening - the new consumer movement

Sector deepdive

Empowered consumers influencing sector change

Regional snapshot

Empowered consumers span all countries

                          

                          

Ota yhteyttä

Palvelumme