Tutkimuksemme Thriving in an AI world: Unlocking the value of AI across seven industries tutkii seitsemän avainsektorin yritysjohtajien näkemyksiä tekoälyn käytöstä. Mitkä ovat tekoälyyn liittyvät ongelmat, riskit ja haasteet ja kuinka yritykset kohdistavat tekoälypanostuksensa. Tutkimukseen haastateltiin 950 yritys- ja/tai IT-johtajaa, joilla on vähintäänkin kohtuullinen ymmärrys tekoälystä.

Analyysimme avaa sitä, kuinka eri alojen yritysjohtajat käyttävät tekoälyteknologioita ratkoakseen alansa suuria haasteita, kuten korona-ajan aiheuttamat muutokset, rokotteiden kehittämisen ja niiden jakelun nopeuttaminen, petosten havaitseminen sekä byrokratian tehokkuuden parantaminen. 

KPMG!
92 %

uskoo, että tekoäly tehostaisi heidän yrityksensä toimintaa

85 %

toivoo oman yrityksensä vielä kiihdyttävän käyttöönoton vauhtia

Mahdollisuudet ovat todellisia

Yritysjohtajat uskovat laajasti tekoälyn kykyyn tuottaa arvoa. Tutkimuksemme vastaajista 92 % uskoo, että tekoäly tehostaisi heidän yrityksensä toimintaa. Yksittäisten sektoreiden edustajat uskovat tekoälyn myös pystyvän ratkaisemaan alan suurimpia haasteita.  Se näkyy myös käytännössä, sillä tekoälyn käyttöönottaneiden yritysten johtajista suurin osa kertoo sen tuoneen jopa enemmän lisäarvoa, kuin oli ajateltu.

Onko vauhti liian kova vai liian hidas?

Koronapandemia pakotti yritykset omaksumaan tekoälyratkaisuja, mutta mitä siitä seurasi? Jopa puolet tutkimuksemme kohteina olevista johtajista raportoi kaksitahoisesta ongelmasta. Yritysjohtajista tuntuu, että heidän alansa omaksui tekoälyn käyttöön liian nopeasti ja samanaikaisesti kuitenkin 85 % heistä toivoo oman yrityksensä vielä kiihdyttävän käyttöönoton vauhtia.

Yrityksissä ymmärretään tekoälyn sekä innovatiivisten metodien käyttöönoton kriittisyys, mutta pelkona on, että kilpailijat tekevät sen nopeammin ja ajavat ohi.

Esteet, riskit, realiteetit

Turvallisuus, yksityisyydensuoja ja eettisyys ovat kaikilla sektoreilla suurimmat tekoälyyn liittyvät huolenaiheet. Tietomurrot huolestuttavat näistä eniten. Tutkimuksessa nousivat esiin myös nämä näkökulmat:

 • yritysten ja julkisen sektorin päättäjät ovat sitä mieltä, että tekoälyn eettinen sääntely on välttämätöntä - silti monissa yrityksissä sitä ei tapahdu
 • vastaajista 69 % kokee jatkuvasti kehittyvän tekoälyn toimintaympäristön seuraamisen vaikeaksi
 • parhaiden tekoälyteknologioiden valitseminen on yritysjohtajille (erityisesti pienissä yrityksissä) vaikeaa

Vastaajista 69 % kokee jatkuvasti kehittyvän tekoälyn toimintaympäristön seuraamisen vaikeaksi.

Mitä tulevaisuudessa?

Uskomme, että tekoälyllä on keskeinen rooli yritysten tulevaisuudessa, sektorista ja alasta riippumatta. Sen avulla voidaan esimerkiksi:

 • vähentää petoksia, väärinkäytöksiä ja jopa jätettä
 • tehostaa myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelutoimintoja
 • parantaa tautien tunnistusta ja parannuskeinojen löytämistä
 • ennustaa tarkasti säämalleja ja suorittaa maaperäanalyyseja parhaan satokasvin valitsemiseksi
 • auttaa kehittämään parempia ja elinkelpoisempia kestävän energian lähteitä

Kolmen avainsektorin tärkeimmät tutkimustulokset

Teknologiasektori

Teknologiasektorilla tekoäly ei enää ole vain lupaava konsepti, vaan valtavirran työkalu.

 • tutkimukseemme osallistuneista teknologiajohtajista 83 % kertoo, että heidän yrityksessään tekoäly on vähintäänkin kohtuullisessa käytössä
 • 52 % on sitä mieltä, että heidän yrityksessään tekoäly on jo laajasti käytössä

Vaikka teknologiasektori näyttääkin tietä tekoälyn käyttämisessä liiketoimintahaasteiden ratkomiseen ja uusien mahdollisuuksien löytämiseen, teknologiajohtajat eivät aio jäädä lepäilemään laakereilleen.

 • 57 % kertoo yrityksensä vauhdittaneen tekoälyn käyttöä koronapandemian aikana
 • jopa 89 % vastanneista toivoo yrityksensä ottavan tekoälyteknologiaa entistä aggressiivisemmin

Todennäköisesti tämä vauhdin hurma johtuu suurilta osin sektorin positiivisista tekoälykokemuksista sekä uskosta tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 • 62 % teknologiajohtajista kokee organisaationsa tekoälyhankkeiden tuoneen enemmän lisäarvoa, kuin ajateltiin
 • 96 % vastaajista uskoo tekoälyn pystyvän tehostamaan organisaationsa toimintaa

Teknologiajohtajat suhtautuvat myös optimistisesti työntekijöidensä valmiuteen työskennellä tekoäly-ympäristössä, 87 % vastaajista sanoo työntekijöidensä olevan valmiita siihen.

Suurinta kasvua seuraavan kahden vuoden aikana kaikista tekoälyteknologioista teknologiajohtajat näkevät koneoppimisessa sekä ohjelmistorobotiikassa (Robotic process automation, RPA). Vastaajista 51 % mainitsee tutkimuksessamme nämä teknologiat. Seuraavaksi yleisin vastaus on syväoppiminen (47 %).

Lue koko teknologiasektorin tutkimusraportti täältä.

Tutustu myös teknologiasektorin yrityksille suunnattuihin palveluihimme.

Finanssisektori

Finanssialan yrityksissä tekoäly nähdään tuottavuuden parantamisen, riskien hallinnan ja kasvun mahdollistamisen työvälineenä.

Alalla ollaankin jatkuvasti halukkaampia edistämään tekoälyn käyttöä

 • 85 % tutkimukseemme vastanneista johtajista toivoo oman yrityksensä omaksuvan tekoälyteknologiaa aggressiivisemmin (osuus on noussut 68 % syyskuusta 2019)

Kärsimättömyydelle on ymmärrettävät syyt.

 • 93 % vastaajista katsoo, että tekoäly tekisi organisaatiosta tehokkaamman
 • petokset ovat finanssialalla perustavanlaatuinen riski, 93 % vastaajista luottaa tekoälyn kykyyn havaita petoksia

Seuraavan kahden vuoden aikana alan johtajat uskovat tekoälystä olevan suurimmat vaikutukset petosten havaitsemiseen (57 %), riskien hallintaan (49 %) sekä prosessien automatisointiin (47 %). Laajemmin tekoälyn potentiaalisten hyötyjen uskotaan olevan kasvanut tuottavuus (57 %) sekä tulojen lisääntynyt kasvu (50 %).

—Tehokkuuden lisäksi edistyneimmät toimijat miettivät miten voivat hyödyntää tekoälyratkaisuja kasvun vauhdittajana, erityisesti asiakaskokemuksen kehittämiseksi dataa hyödyntäen ja siten kokonaisvaltaisen asiakkuuden luomiseksi, sanoo Pasi Koivunen, KPMG:n Finanssisektorin palveluista vastaava johtaja.

Vaikka finanssialalla ollaankin innoissaan tekoälyn potentiaalista, johtajat eivät ole sokeita myöskään hyötyjen realisoimisen haasteille.

 • vastaajista 71 % kokee jatkuvasti kehittyvän tekoälyn toimintaympäristön seuraamisen vaikeaksi
 • 66 % myöntää, että heidän organisaatiollaan on vaikeuksia tehdä valintoja tekoälytarjonnasta
 • hätkähdyttävästi jopa 75 % tunnustaa, että tekoälyn liiketoimintamahdollisuudet voivat tällä hetkellä olla enemmän mielikuvia, kuin todellisuutta

Finanssialan johtajista 81 % luottaa organisaationsa henkilöstön olevan ainakin kohtuullisesti valmis työskentelemään tekoäly-ympäristössä (noussut 32 % syyskuusta 2019), vain 27 % on sitä mieltä, että heidän henkilöstönsä on hyvin valmis siihen.

Kysyttäessä, mitkä tekoälyliitännäiset riskit voivat olla heidän organisaatiolleen kaikkein vaikeimmat, yleisimmät vastaukset ovat tietomurrot (50 %) sekä yksityisyydensuojan loukkaukset (44 %).

Finanssisektorin odotukset tekoälyn hyödyntämisestä yrityksen kasvuun pohjautuvat siihen, että teknologia auttaa heitä käyttämään dataa tunteakseen asiakkaansa sekä palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Näin tapahtuu jo alan johtavissa yrityksissä, joista monet keräävät voittoja pystyessään löytämään mahdollisia uusia asiakkaita ja segmentoimaan niitä tehokkaammin. Tekoälyn mahdollistaman automaation avulla lasketaan samanaikaisesti kustannuksia.

Lue koko finanssisektorin tutkimusraportti täältä.

Tutustu myös finanssisektorin yrityksille suunnattuihin palveluihimme. 

Teollisuussektori

Teollisuusyritykset ovat omaksuneet tekoälyn nopeimpien joukossa. Yritysjohtajien mukaan toimialalla on oltu poikkeuksellisen halukkaita suorittamaan tekoälykokeiluja ja jopa 93 % vastaajista kertookin tekoälyn olevan vähintäänkin kohtuullisessa käytössä heidän yrityksessään.

Poikkeuksellisen koronavuoden jälkeen 72 % vastaajista kertoo yrityksensä kiihdyttäneen tekoälyn käyttöönottoa. Eikä sekään vielä riitä, lähes kaikki (93 %) vastaajat toivoisivat yrityksensä toimivan vieläkin aggressiivisemmin tekoälyn käyttöönotossa.

Kun katsotaan, miten toimialan yritykset kokevat saaneensa hyötyä tekoälypanostuksistaan, vastaukset herättävät ajatuksia.

 • Yli puolet (62 %) yritysjohtajista sanoo, että arvoa on saatu odotuksia enemmän
 • Huomattava vähemmistö (21 %) on kuitenkin vastakkaista mieltä
 • Lisäksi hämmästyttävästi jopa 88 % teollisuusyritysten johtajista uskoo, että tekoälyn liiketoimintamahdollisuudet voivat tällä hetkellä olla enemmän mielikuvia, kuin todellisuutta.

Ristiriitaisille näkemyksille on useita mahdollisia selityksiä. Sektorin näkemys laajasti käyttöönotetusta tekoälystä perustuu todennäköisesti pitkälti neljänteen teolliseen vallankumoukseen, ”teollisuus 4.0”. Valmistajat käyttävät edistyneitä teknologioita uudistaakseen tavan suunnitella, toimittaa ja tukea valmistamiaan tuotteita. Monet yritykset ovat tässä yhteydessä lisänneet Internet of Things (IOT, esineiden internet) -sensorin tuotteisiinsa kerätäkseen käyttäjädataa. Valitettavasti datan kerääminen on vasta ensimmäinen askel tekoälyn hyötyjen realisoimisessa – todellinen hyöty nähdään, kun datasta saadaan laajamittaista hyötyä ja tuottavuuden kasvua. Monilla teollisuusyrityksillä tässä on vielä tekemistä.

— Vaikka teollisuusyritykset ovat olleet hyvin valmiita testailemaan tekoälyä, jotkut alan yrityksistä ovat vähiten kehittyneiden yritysten joukossa, kun katsotaan hyödyn saamista datasta, sanoo Antti Lojamo KPMG Lighthousesta. Se on hieman yllättävää, koska kun katsotaan muiden edistyneiden teknologioiden hyödyntämistä tuotannossa, samat yritykset ovat ehdottomasti maailman kärkeä, hän jatkaa.

Tekoälyosaaminen voi olla toinen tekijä, joka pidättelee teollisuusyritysten hyötymistä tekoälyn mahdollisuuksista. Vaikka 97 % sektorin yritysjohtajista kokee työvoimansa olevan taidoiltaan vähintäänkin kohtuullisen valmiita tekoälyn käyttöönottoon, vain 23 % sanoo työvoimansa olevan hyvin valmiita siihen. Lisäksi 71 % vastaajista kokee jatkuvasti kehittyvän tekoälyn toimintaympäristön seuraamisen vaikeaksi ja 64 % myöntää, että heidän organisaatiollaan on vaikeuksia tehdä valintoja tekoälytarjonnasta.

Teollisuustuottajayritykset ovat lähteneet reippaasti liikkeelle tekoälyn kanssa, hyödyntäneet IoT-teknologiaa ja keränneet massiivisia määriä dataa tuotteidensa käytöstä ja niiden korjaustarvefrekvenssistä.

—Tekoälyn laajamittaisemman hyödyntämisen hidasteita teollisuusyrityksissä tähän asti ovat olleet strategisen näkemyksen puute siitä, mihin dataa halutaan käyttää, sekä puutteet datan puhtaudessa ja eheydessä toteaa Anders Hahnsson, KPMG:n Teollisuustoimialan palveluista vastaava johtaja.

Nyt teollisuusyrityksissä pitäisi siis enää saada irti hyödyllistä tietoa kerätystä datasta. Neljä asiaa pitää tapahtua, että näin kävisi.

 1. Datan puhdistaminen – datan täytyy olla paikkansapitävää, täydellistä sekä asianmukaisesti merkittyä.
 2. Vankan tietoalustan/-mallin kehittäminen - jolla voidaan koordinoida tiedonkeruuta erilaisista ja usein siiloutuneista tietojärjestelmistä.
 3. Osaajien hankkiminen – yrityksissä tarvitaan datatieteilijöitä, jotka pystyvät tuottamaan ja ylläpitämään edistyneitä tekoälysovelluksia.
 4. Yritystason datastrategian rakentaminen – liiketoimintatarpeiden tulee olla linjassa toimintamallin kanssa.

Kuten muillakin aloilla, teollisuudessakin yritykset tarvitsisivat selkeyttä hallitustasolta siihen, kuinka tekoälyä tullaan sääntelemään. Tutkimistamme sektoreista teollisuusyritysten johtajat ovat kaikkein selkeimmin (93 % vastaajista) sitä mieltä, että tekoälysääntely kuuluu hallituksen agendalle.

Lue koko teollisuussektorin tutkimusraportti täältä

Tutustu myös teollisuussektorin yrityksille suunnattuihin palveluihimme.

Asiantuntijamme apunasi

Tarjoamme monipuolisia palveluita tekoälyyn liittyen sekä vahvaa sektorikohtaista näkemystä.