Listautumismarkkina jatkaa edelleen vilkkaana

Listautumismarkkina on käynyt kuumana koko vuoden ajan eikä osoita ainakaan vielä hiipumisen merkkejä.

Listautumismarkkina on käynyt kuumana koko vuoden ajan eikä osoita ainakaan vielä hiipumis

Matala tai käytännössä olematon korkotaso yhdistettynä suureen sijoitettavan varallisuuden määrään on omiaan tukemaan listautumisaktiviteettia. Mielenkiintoinen piirre on listautumisanteihin osallistuvien piensijoittajien lukumäärän voimakas kasvu, mikä yhtenä tekijänä vaikuttaa listautumisvilkkauteen. Samalla laaja omistus listautuneesta yhtiöstä parantaa myös osakkeen likviditeettiä ja tätä kautta tukee arvonmuodostusta. Listautuvat yhtiöt ovat olleet useilta eri toimialoilta, mikä tarjoaa sijoittajille parempia hajautusvaihtoehtoja ja ylipäänsä rikastuttaa pörssin sijoitusuniversumia. Lisäksi First North -markkinapaikka on tarjonnut kasvuyhtiöille listautumisvaatimusten näkökulmasta kevyemmän väylän listautua. Nykytilannetta ei voi kuitenkaan suoraan verrata 2000-luvun vaihteessa vallinneeseen teknologiayhtiöiden listautumisbuumiin tai oikeastaan IT-kuplaan, joskin samoja liittymäkohtia paikoin löytyy, kuten listautuvan yhtiön liikevaihdon vähäinen määrä tai asiakaskunnan vähäisyys liiketoiminnan ollessa vielä alkuvaiheessa. 

SPAC-listautuminen rantautunut myös Suomeen

Pörssissä on myös nähty uusia listautumismuotoja perinteisten listautumisantien- ja myyntien rinnalla. USA:ssa voimakkaasti yleistyneiden SPAC:ien (SPAC=Special Purpose Acquisition Company) ilmaantuminen myös Suomeen oli vain ajankysymys, ja tänä vuonna olemmekin Helsingin pörssissä nähneet jo kaksi SPAC-listautujaa. SPAC:eissa on kyse käytännössä kaksivaiheisesta listaamisesta. Ensivaiheessa listataan eräänlainen kuoriyhtiö, jolla on riittävät varat yrityskaupan toteuttamiseen myöhemmin. Tällöin huomio kiinnittyy käytettävissä olevan rahamäärän ja ostokohteen määrittelyn lisäksi muun muassa SPAC:in taustahenkilöihin ja heidän työhistoriaansa. Myöhemmin toteutettavan yrityskaupan kautta kohdeyhtiö sitten listautuu pörssiin. Toinen toistaiseksi harvinainen ilmiö on niin sanottu tekninen listaus, johon ei sisälly perinteistä osakeantia tai -myyntiä. Tekninen listaus voi tulla kysymykseen niiden yhtiöiden osalta, joilla on riittävän laaja osakaskunta ja käyttöpääoma riittävällä tasolla. Vaadittavan käyttöpääomatason saavuttaminen edellyttää usein erillisen rahoituskierroksen järjestämistä ennen listautumista.

Yhteistä eri listautumistavoille on, että listaamista tavoittelevien yhtiöiden tulee täyttää pörssin listautumiskriteerit ja aloittaa näin ollen listautumisvalmistelut hyvissä ajoin. Tällöin esimerkiksi IPO readinessin (sisäinen listautumisvalmius) yhteydessä havaittujen puutteiden korjaamiseen tulee varata aikaa. Yhtiön hallituksen laaja-alaiseen osaamiseen tulee kiinnittää huomiota. Mahdollinen IFRS-konversio päälistayhtiöille tai First North Premier -yhtiöille ottaa myös oman aikansa. 

Edellytykset kannattaa analysoida huolella

Listautumisprosessi kestää yleensä noin 6-8 kuukautta. Listautumisprosessiin liittyy monia eri vaiheita. Alkuvaiheessa keskeisiä selvitettäviä asioita ovat muun muassa tarvittavan rahoituksen määrä, listautumisrakenne (uudet osakkeet vs. nykyiset osakkeenomistajat myyvät), sisäinen listautumisvalmius, alustava arvonmääritys, niin sanotun equity storyn laadinta ja erilaiset due diligence -selvitykset.

Eri listautumispaikkoihin liittyvät edellytykset on syytä analysoida huolella. Pääsääntöisesti Suomeen rekisteröidyt yhtiöt ovat listautuneet Helsingin pörssiin, mutta liiketoiminnan kansainvälistyessä ja etenkin liiketoiminnan skaalautuvuuden lisääntyessä myös muut ulkomaiset listautumispaikat voivat tulla yhä useammin kyseeseen. Viime aikoina onkin ollut havaittavissa lisääntyvää mielenkiintoa selvittää myös ulkomaisten pörssien listautumisedellytyksiä.

Miten KPMG voi auttaa?

Listautuminen on ainutkertainen tapahtuma yhtiön historiassa. Listautumiseen liittyy paljon eri vaiheita, joiden huolellinen toteuttaminen on tärkeää. Itse listautuminen on toki merkittävä virstanpylväs yhtiölle, mutta on myös tärkeää huomata, että toiminta pörssiyhtiönä voi asettaa yhtiölle myös täysin uusia vaatimuksia ja haasteita.

KPMG:llä on kattava kokemus neuvonantajana toimisesta listautumisprosessin eri vaiheissa. Listautumisen strategisen ja taloudellisen neuvonannon lisäksi tarjoamme listautuville yhtiöille muun muassa kattavat lakipalvelut, IPO readiness ja erilaiset due diligence -selvitykset, käyttöpääoman riittävyyttä koskevat lausunnot sekä ESG-neuvonantopalvelut.  Myös kansainvälisen verkostomme laaja osaaminen on listautumista suunnittelevien yhtiöiden käytettävissä. Tarjoamme myös monipuoliset palvelut listautumisen jälkeiseen aikaan pörssiyhtiönä toimittaessa.

Lisätietoja

ari kiuru

Partner, Head of Capital Advisory & Capital Markets

KPMG Suomi

Sähköposti