• Emilia Perón, Asiantuntija |
 • Ville Mäki, Asiantuntija |

Tekoälypohjaisten ratkaisujen merkitys liiketoiminnan tehostamisessa on ollut selvässä kasvussa. Niiden tarjoama potentiaali kietoutuu keskeisesti työn tekemiseen – siihen, miten tekoäly voi parhaiten tuottaa lisäarvoa ja minkälaisia vaikutuksia tällä on muun muassa henkilöstön työrooleihin ja -tehtäviin. 

Tekoälyn merkityksen kasvu liiketoiminnan tukena

Tekoälyn hyödyistä liiketoiminnan tehostamisessa on keskusteltu kiivasti jo vuosikymmenen ajan. Puhe perinteisen tekoälyn vahvuuksista tiedon analysoinnin ja ennusteiden tekemisen tukena on kuitenkin viime aikoina siirtynyt yhä enemmän generatiiviseen tekoälyyn eli tekoälyn osa-alueeseen, joka on kykenevä tuottamaan uutta tietoa.

Keväällä 2023 julkaistu KPMG:n generatiivisen tekoälyn kysely, joka tavoitti 300 eri toimialojen yritysjohtajaa, kuvastaa teknologian ympärillä käyvää kuhinaa. Lähes 80 % vastaajista nimesi generatiivisen tekoälyn kaikista merkittävimmäksi kasvavaksi teknologiaksi ja 73 % uskoi sen kasvattavan henkilöstön tehokkuutta.

Huolimatta tämän hetken matalasta implementointiasteesta, organisaatiot suunnittelevat yhä enenevässä määrin generatiivisen tekoälyn systemaattista käyttöönottoa. KPMG:n kyselyn perusteella lähes 90 % vastaajista näki, että generatiivisia tekoälyratkaisuja tullaan implementoimaan osaksi HR-funktioita jo seuraavan kahden vuoden aikana.

Mihin tekoälyä voidaan hyödyntää HR-funktioissa?

Tehokkuutta sisäiseen viestintään

Tekoälyn rooli sisäisessä viestinnässä tulee kasvamaan. Esimerkiksi työntekijöiden kysymyksiin vastaaminen voidaan automatisoida, vapauttaen samalla HR-ammattilaisten voimavaroja muihin tärkeisiin tehtäviin. Automaattiset chatbotit voivat tarjota apua päivittäisiin kysymyksiin ja ohjata työntekijöitä nopeasti ja tarkasti oikeiden tietolähteiden äärelle. Tekoäly voi myös helpottaa laajemman tiedon jakamista organisaatiossa ja varmistaa, että olennainen tieto tavoittaa oikeat henkilöt ja tiimit. Lisäksi tekoälyä voidaan hyödyntää uusien työntekijöiden perehdytyksessä tarjoamalla räätälöityjä tietoja ja vastauksia työtehtäviin ja organisaation toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Talentit tuloksekkaasti osaksi organisaatiota ja sen toimintaa

Tekoäly voi myös tehokkaasti tukea organisaation rekrytointiprosesseja. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi automatisoidussa esivalintavaiheessa ja chatbottien avulla haastatteluprosessissa. Tämä nopeuttaa rekrytointiprosessia samalla, kun varmistetaan hakijoiden objektiivinen arviointi – seikka, mikä on olennaista yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta. Tekoäly auttaa vähentämään muun muassa ennakkoasenteita, kuten tiedostamattomia ennakkoluuloja, ja varmistaa, että hakijoita kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi se pystyy vertailemaan ehdokkaiden taitoja suhteessa tehtävävaatimuksiin, tarjoten siten objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi.

Henkilöstön kehittäminen ja suorituksen johtaminen

Kuulostaisiko houkuttelevalta, jos työntekijöitä tuettaisiin uraohjauksessa ja organisaatiota korkean suoriutumisen (engl. high performance) tunnistamisessa? Tekoäly tarjoaa oman näkökulmansa näihin haasteisiin. Se pystyy ohjaamaan ja tukemaan työntekijöitä taitojensa tunnistamisessa ja kehittämisessä sekä tuomaan esiin olennaiset osaamisvaatimukset urakehityksen kannalta. Toisaalta se voi myös auttaa organisaatioita määrittelemään ajantasaisesti tarvittavan osaamisen ja täyttämään mahdolliset osaamispuutteet.

Lisäksi tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia tunnistaa suoriutumista organisaatiossa. Analysoimalla suorituksiin liittyviä tietoja ja tunnistamalla keskeiset menestystekijät se pystyy tehokkaasti erottamaan korkean suoriutumisen työntekijät. Tämä mahdollistaa ja tehostaa paitsi yksilöiden työsuorituksiin liittyvää palkitsemista, myös organisaatioiden konkreettista kykyä tunnistaa ja hyödyntää huippusuorittajien osaamista strategiansa toteuttamisessa.

HR tekoälyn potentiaalin mahdollistajana

Tekoälypohjaisten ratkaisujen käyttöönotto vaatii organisaatioilta uudenlaista ajattelumallia ja toisaalta myös luovuutta pohtia, mitä kaikkea voisi toteuttaa uudella tavalla. Jotta tekoälystä on mahdollista saada irti sen lupaama potentiaali, on HR-funktioilla keskeinen rooli organisaatioiden prosessien uudelleenmuotoilussa, kun yritykset suunnittelevat tekoälyratkaisujen käyttöönottoa. Uudenlainen ajattelumalli ei ainoastaan varmista HR-funktion omien prosessien tekoäly-yhteensopivuutta, vaan mahdollistaa sen, että organisaation toiminta tehostuu kokonaisuudessaan tekoälyn avulla.

Tulevaisuuden näkökulmasta HR-funktioiden tulisikin tunnistaa teknologian vaikutus henkilöstön tehokkuuteen, mutta myös hyvinvointiin. KPMG:n työn tulevaisuutta käsittelevän tutkimuksen mukaan työntekijät kokevat teknologiakehityksen myötä ahdistusta työstään ja sen pysyvyydestä, minkä nähdään johtuvan teknologian roolin epäselvyydestä työntekijöiden arjessa. Riittävä kommunikaatio ja muutoksen johtaminen ovatkin osa-alueita, joissa HR-funktioiden rooli liiketoiminnan tukena korostuu. Tekoälyn tukeman hybridityön potentiaalin valjastaminen vaatii myös HR-funktioilta kykyä käsitellä ja analysoida laajoja tietoaineistoja päätöksenteon tukena. Lisäksi tutkimus havaitsi, että tulevaisuuden muutokset haastavat organisaatioita erityisesti henkilöstön osaamisen näkökulmasta. Tulevaisuuden tekoälyratkaisut edellyttävät erityisosaamista ja työntekijöiden osaamisen kehittämistä. Organisaatiot, jotka onnistuvat ennakoimaan ja ratkaisemaan tähän liittyviä haasteita, saavuttavat todennäköisesti huomattavaa kilpailuetua. 

Ota yhteyttä

Me KPMG:llä toteutamme yhdessä asiakkaiden kanssa erilaisia innovatiivisia tekoälyratkaisuja ja olemme apunanne osaamisen ja suorituksen johtamisessa. 

 • Emilia Perón

  Emilia Perón

  Asiantuntija, Hyvän työelämän kehittäjä, People & Change

  Blog articles
 • Ville Mäki

  Ville Mäki

  Asiantuntija, Hyvän työelämän kehittäjä, People & Change

  Blog articles