• Minna Tuominen-Thuesen, Partner |
  • Riikka Sievänen, Director |

Naisten kokemat uraesteet ja rikottaviksi tarkoitetut lasikatot ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella. Myöskään sukupuolten välisistä palkkaeroista ei ole päästy eroon, vaikka selittämättömät palkkaerot ovat kaikkien mielestä perin kummallisia. Tuore tutkimuksemme naisten uraa edistävistä ja estävistä tekijöistä tuo näkyväksi tämän vuosituhannen positiivisen muutoksen, mutta samalla sen hitauden. Syitä nykyiseen tilanteeseen on varmasti monia, aina yhteiskunnan asenteista ja lasten kasvatuksesta lähtien. Tutkimuksemme luokittelee urien edistäjät ja estäjät kolmeen ryhmään: toimintaympäristöön, yrityksen piirteisiin ja yksilöön liittyviin tekijöihin. 

Suomi haluaa olla tasa-arvon mallimaa. Viime vuonna Suomessa voimaan tullut tasa-arvoa edistävä perhevapaauudistus on oiva esimerkki muutosta vauhdittavasta lainsäädännöstä. Toinen esimerkki on Euroopan parlamentin marraskuussa 2022 hyväksymä direktiivi, jonka tavoitteena on naisten osuuden lisääminen pörssiyhtiöiden hallituksissa. Kiintiöt herättävät monenlaisia tunteita, mutta siirtymäkauden välineeksi se hyväksytään. Vaikka ei kukaan kiintiönaisena haluakaan urallaan esiintyä.

Työelämässä haetaan parasta osaamista. Tähän vedoten, sukupuoliriippumaton ja kaikin puolin yhdenvertainen kohtelu rekrytoinneissa pitäisi olla itsestään selvää. Tosiasiassa rekrytointiprosesseissa on systematisoitavaa, jotta paras mahdollinen osaaja löytyisi ja tulisi valituksi. Rekrytoijat ja arvioitsijat saattavat tiedostamattaan mieltyä kaltaisiinsa ja asettaa hakijoille toisistaan poikkeavia vaatimuksia. Ongelmana on myös se, etteivät avoimeen positioon haluavat ja sopivat naiset välttämättä ole rekrytoivien tahojen tiedossa. 

Naisten tulisi edelleen panostaa verkostoitumiseen ja olla aktiivisia etenkin sellaisissa verkostoissa, joissa on myös miehiä. Naisten tulee osata tuoda myös omaa osaamistaan nykyistä rohkeammin esille. Liiketoimintaosaamista johtotehtävistä on kerrytettävä määrätietoisesti ja joskus kokemusta on haettava ulkomaita myöden. Entä ovatko naiset miehiä varovaisempia tekemään uraan liittyviä valintoja? Välttävätkö naiset riskejä? Enpä usko. 

Mutta tämän tiedämme varmasti: monimuotoisuus vaikuttaa positiivisesti yrityksen arvonluontiin. Hyvänä esimerkkinä meille on Norja, jossa tutkitusti naisten määrä hallituksissa ei millään muotoa ole ainakaan heikentänyt yritysten menestystä. Ensimmäisenä sukupuolikiintiöt hallitusten jäsenille asetettiinkin juuri Norjassa - Heia Norge!