Vajadus finantsilise restruktureerimise järele võib tekkida mitmel põhjusel (nii finantsilistel kui ka mittefinantsilistel). Näiteks võib ettevõte sattuda finantsraskustesse, kui ta ei suuda tasuda oma võlga või rikub lepingu tingimusi.

Sellistes muret tegevates olukordades soovivad sidusrühmad (võlgnikud ja laenuandjad) ennast kaitsta ning ettevõtte tegevuse taas kindlatele alustele seada. KPMG võrgustiku tehingunõustajad on uuendusmeelsed spetsialistid, kes strateegilises finantsnõustamises tuginevad põhjalikele valdkonnateadmistele ja kogemustest võrsunud ettenägelikkusele. Aitame teil koostada tegevuskava finantsilise restruktureerimise protsessile eelnevaks ja järgnevaks ajaks, samuti talitluspidevuse kavad. Toetame teid strateegilise finantsnõustamisega, et aidata teil teha kiireid otsuseid, hinnata lühiajalisi likviidsusvajadusi ja võtta kiireid meetmeid väärtuse säilitamiseks.

Oleme objektiivsed sõltumatud nõustajad, kes aitavad olukorda kiiresti strateegiliselt hinnata ning pakuvad ka lahendusi. Tugineme selles üksikasjalikule analüüsile, mis põhineb ettevõtte sõltumatul äritegevuse uuringul ja rahavoogude prognoosil. Selgitame välja võimalused võla optimaalseks restruktureerimiseks, pidades silmas eri sidusrühmade huve, ning aitame saavutada kõiki sidusrühmi rahuldava finantskokkuleppe. Oleme hästi kursis ka erinevate maksejõuetuseelsete menetluste ja regulatsioonidega.

Meie rahvusvaheline tehingunõustajate võrgustik aitab teil lahendada keerulisi probleeme ja võtta meetmeid, mis aitavad teil finantstulemusi parandada, keskendudes samas alati järgmistele võtmeküsimustele.

  • Kas mul on piisavalt kapitali, et jätkata tegevust seni, kuni lahendust välja töötatakse ja ellu viiakse?
  • Kas tean, mis on valesti läinud ja kuidas seda parandada?
  • Milline kapitali- ja võlastruktuur loob parimad eduvõimalused?
  • Kuidas uue kapitali- ja võlastruktuuri rakendamisel lepitada kõigi sidusrühmade huve?
  • Millist rolli mängivad lahenduse leidmisel alternatiivsed kapitali- ja laenupakkujad?
  • Kuidas tagada ettevõttele vajalik toetus kogu ümberkorraldamise protsessi vältel?
  • Kuidas saavad erinevad maksejõuetuseelsed menetlused ja regulatsioonid aidata saavutada finantsilise restruktureerimise kokkulepet?