KPMG aitab oma klientidel ületada keerulisi raamatupidamislikke hinnanguid

Mitmed raamatupidamise aruandes kajastatavad finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutel:

  • nõuete ja varude allahindlused;
  • materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade kasuliku eluea hindamine;
  • õiglase väärtuse meetodil kajastatavate varaobjektide väärtuse hindamine;
  • eraldiste moodustamine ja hindamine;
  • kaetava väärtuse testid.

Raamatupidamislikel hinnangutel on väga oluline osa usaldusväärsete aruannete koostamisel. Hinnangute koostamine on praktikas keeruline ning aeganõudev protsess. Kui üldjuhul hinnangute koostamiseks vajalikud sisendid on leitavad, siis praktikas osutub väljakutsuvaks hinnangute koostamine raamatupidamise standardite nõuetele vastavalt.

KPMG raamatupidamise nõustamise osakonna spetsialistid saavad aidata ning nõustada teid raamatupidamislike hinnangute koostamisel.