Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisküsimuste (ESG) tehingueelse analüüsi (due diligence) jõudmine ettevõtete ostu- ja müügitehingute protsessi ei ole üllatav. Kliimakriisi, ühiskonna arengu ja inimeste heaoluga seotud küsimused on ÜRO säästva arengu 17 eesmärgi tõukel jõudnud kiirete sammudeni seadusloomes ja majanduskeskkonna ümberkorraldamisel. Näiteks Euroopa Liidu rohelise kokkulepe eesmärk on muuta EL siseturg tänapäevaseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks, tagades muuhulgas selle, et kasvuhoonegaaside netoheide oleks 2050. aastaks viidud nulli ja majanduskasv on lahutatud ressursikasutusest.

M&A tehingud ESG turuliidritega kui võimalus muutuvas ärikeskkonnas

Ettevõtete ühinemised ja omandamised (M&A) sagenevad just siis, kui toimuvad fundamentaalsed muutused regulatiivses või tehnoloogilises keskkonnas – ettevõtjad otsivad muutuste tuules uusi kasvuvõimalusi või maandavad riske. M&A strateegilise tööriistana võimaldab kiiresti siseneda uutesse tärkavatesse turgudesse, eemalduda hääbuvatest äridest või kõrvaldada puudujääke konkurentsivõimes.

Et teada saada, kuidas jätkusuutlikkusega seotud trendid tehingute turgu täna mõjutavad, küsitles KPMG globaalselt rohkem kui 150 aktiivset M&A turuosalist Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrika piirkonnas. Uurisime neilt, kuidas keskkonnaalased, sotsiaalsed ja ettevõtete valitsemisega seotud tegurid (ESG) inkorporeeritakse tehingueelsesse analüüsi (due diligence) ning otsustusprotsessi – mis töötab, mis ei tööta ja milliste väljakutsega silmitsi seistakse. KPMG uuringutulemused võtab kokku raport „2022 EMA ESG Due Diligence Study: How leading M&A teams are managing ESG DD“, mille üksikasjalike detailidega saab tutvuda SIIN.

Tugeva ESG strateegiaga ettevõtte eest ollakse valmis maksma rohkem

KPMG uuringust kerkib esile kaks märkimisväärset tähelepanekut. Esiteks see, et ESG on tulnud, et jääda – 82% M&A turutegijatest ütleb, et ESG on nende jaoks oluline ning jätkusuutlikkusega seotud küsimused on ka investeerimisotsuste tegemisel kaalukeeleks. Kuidas täpselt ESG tehingutele mõju avaldab, on paljude investorite jaoks siiski alles väljakujundamisel ning investorite küpsusaste selles osas on erinev.

Teine silmapaistev tähelepanek uuringust puudutab ühte kõige põletavamat küsimust jätkusuutlikkuse maailmas: kas ESG alased pingutused tähendavad ka kõrgemat ettevõtte väärtust? Vastus on „JAH“ – kaks kolmandikku küsitletuist ütles, et on valmis maksma kõrgemat hinda, kui tehinguobjektiks olev ettevõte paistab silma kõrge ESG küpsusega investorile olulistes küsimustes. Sealjuures pooled vastanuist on valmis maksma hinnalisa suurusjärgus 1–5 % ja iga viies investor isegi 5–10%.

Miks on investorid valmis jätkusuutliku ettevõtte eest rohkem maksma? Enamik usub, jätkusuutlike äritavade ja finantstootluse vahel on pikas perspektiivis positiivne korrelatsioon. „Usume, et jätkusuutlikkus on ärile kasulik. Head ESG näitajad peegeldavad head juhtimist ja hea juhtimine kasvatab ettevõtte finantsväärtust,” märkis KPMG küsitluses osalenud ühe tootmisettevõte M&A juht. Ühe erakapitali fondi partneri jaoks on küsimus riskis: „ESG aitab meil vähendada beetariski – meie investeeringute süsteemset riski”. 

ESG due diligence teostamine enne tehingut on tugevas kasvutrendis

On oodata, et ESG tehingueelse analüüsi läbiviimine enne suuri ühinemis- või omandamistehinguid muutub tavapäraseks protseduuriks. Küsitluse tulemused näitavad investorite arvu kahekordistumist, kes kavatsevad ESG due diligence protseduure edaspidi tulevikutehingutes „väga sageli“ rakendada. M&A turutegijate arv, kes ei kavatse ESG-le tähelepanu pöörata, langeb 28%-lt 5%-le. 

ESG due diligence’i ei tehta lihtsalt sellepärast, et tehingute tegijad peavad seda tegema (nt regulatiivse või sidusrühmade surve tõttu), vaid peamine põhjus selleks küsitluse vastajate seas on usk, et tehingu eelselt jätkusuutlikkusega seotud riskide ja ärivõimaluste tuvastamisel on reaalne rahaline väärtus. 

"Ma pole näinud ühtegi ettevõtet, mis on ESG küsimustes kehv ja on suutnud pikas perspektiivis olla äriliselt jätkusuutlik. Oleme veendunud, et ESG on üks võtmeindikaatoreid ärilise suutlikkuse hindamisel,” väitis üks erakapitali fondijuht. „Oleme kogenud seda omal nahal, et tänased ESG-ga seotud möödalaskmised tulevad hiljem kuludena ettevõttesse tagasi,“ kommenteeris tööstusliku toomisettevõtte M&A juht.  

Väljakutsed ja parimad praktikad ESG due diligence teostamise osas

ESG due diligence praktikud seisavad siiski silmitsi suurte väljakutsetega. KPMG uuringutulemuste põhjal tundub, et turul puudub täna veel üksmeel ESG due diligence sisulise tähenduse ja ulatuse osas. Niisamuti valmistab muret andmete ja dokumentide kättesaadavus – see omakorda raskendab tehingueelse analüüsi leidude rahalist kvantifitseerimist ESG riskide või ärivõimaluste hindamisel. Seda muret peaks siiski leevendama Euroopa Liidus 2025. aastast suurettevõtetele kehtima hakkav jätkusuutlikkuse aruandluse kohustus (loe täpsemalt CSRD direktiivi kohta SIIT, mis toob turule olulist läbipaistvust keskkonnaalastes, sotsiaalsetes ja juhtimisalastes küsimustes. 

Eesrindlike M&A turutegijate praktikast saab juba täna olulisi suuniseid, kuidas ESG due diligence enda jaoks kasulikult tööle panna. Kogenud ESG due diligence praktikud loovad väga selge seose nende enda jätkusuutlikkuse strateegia ja ESG due diligence fookuse ning tehingueelse analüüsi  vahel. Analüüsi leiud seotakse tehingutingimustega (nt ettevõte kohustub probleemsetes ESG kohtades midagi konkreetset teatud tähtajaks ära tegema). Niisamuti pannakse olulist rõhku ka ESG-ga seotud väärtuse kasvatamise võimaluste tuvastamisele, mitte üksnes riskide maandamisele. Parima tulemuse annab eraldiseisva ja tervikliku ESG due diligence läbiviimine sellekohase pühendunud meeskonna poolt, mitte „E“, „S“ ja „G“ fragmenteerimine erinevate töövoogude vahel. 

Kuidas KPMG saab aidata ettevõtjaid ja investoreid

KPMG uuringust saab järeldada, et ettevõtjad, kes plaanivad teha tehinguid oma äridega ja tahavad olla läbirääkimistel tugevas positsioonis, peavad omama ka tugevat ja läbipaistavat jätkusuutlikkuse (ESG) strateegiat.

KPMG on oma klientidele toeks nii esimeste sammude astumisel (oluliste ESG teemade kaardistamisel), ESG strateegia väljatöötamisel (tegevuste, eesmärkide ja mõõdikute seadmisel), kui ka juba konkreetse strateegia teekaardi elluviimisel. Ühtlasi aitame ettevõtetel saavutada läbipaistvust ja jätkusuutlikkuse kuvandit läbi jätkusuutlikkuse aruandluse.

Olles turul juhtivad tehingunõustajad, saame investoritele luua kindluse, et nende ESG due diligence raamistikud on õige fookusega ja tõhusalt seotud investori M&A strateegiaga. Omame pikaaegset nõustamiskogemust kõikides M&A tehingu etappides, sh ka ESG due diligence protsesside läbiviimisel ning jätkusuutlikkusega seotud riskide ja võimaluste tuvastamisel.