Maksuhalduri teavitamine ehitustöödest

6. aprillil 2022 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel saab teha Ukrainale maksuvabalt annetusi seaduses nimetatud ühingute kaudu, loomaks paremaid võimalusi Ukraina inimeste abistamiseks sõjaolukorras. Seaduses loetakse üles konkreetsed ühingud, kes vahendavad maksuvabu annetusi ja kingitusi: MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Ukraina Kultuurikeskus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Punane Rist, Päästeliit ja Rotary Klubi Tallinn Vanalinn. Maksuvabastus kehtib 2022. aastal 24. veebruarist 31. detsembrini tehtavatele kingitustele ja annetustele.
Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

 

Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Ave Rego, averego@kpmg.com

KPMG

Maksuhalduri teavitamine ehitustöödest

2022. aasta märtsikuus võeti vastu maksukorralduse seaduse muutmise ja tulumaksuseaduse muutmise seadus, mille järgi tuleb ehitussektoris kindlaks määrata töövõtuahel ning ehitusplatsil viibitud aeg, st paigaldada elektrooniline registreerimissüsteem. Seda peab eelkõige tegema peatöövõtja, kes näitab ära alltöövõtja, kinnitab Maksu- ja Tolliameti veebikeskkonnas eeltäidetud andmete alusel ehitustööd, mille kohta tuleb aru anda, ja esitab ehitustööde tellija andmed. Aru antakse selliste ehitustööde kohta, mis kestavad eeldatavasti üle 30 tööpäeva (kui ehitusplatsil töötab samal ajal vähemalt 20 inimest) või mille eeldatav maht ületab 500 inimtööpäeva.


Aruandekohustus kehtib ehitusplatsidel, kus alustatakse ehitamist 1. oktoobril 2023 või hiljem. Samuti tuleb aru anda enne 1. oktoobrit 2023 alustatud ehitustööde kohta, kui nende eeldatav lõpptähtaeg on 1. oktoobril 2024 või hiljem.

 

Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Ave Rego, averego@kpmg.com

KPMG

Kokkuvõte Tartu Ringkonnakohtu 2022. aasta 23. veebruari otsusest haldusasjas nr 3-20-1209

Tartu Ringkonnakohus jõudis hiljuti lahenduseni kaasuses, milles vaieldi, kas ettevõttel tuleb maksukontrolliks esitada pangakonto väljatrükk. Maksuhaldur soovis pangakonto väljatrüki alusel saada selgust väljamaksete kohta, mida ettevõte tegi enda juhatuse liikmele. Kaebaja pidas maksuhalduri korraldust ebaproportsionaalseks.


Maksuhalduri arvates oli ebaõige kaebaja eeldus, mille järgi võib äriühing Maksu- ja Tolliametile (MTA) teavet anda oma äranägemisel ja enda aktsepteeritud ulatuses, ning vale oli ka mõttekäik, et MTA antud korralduse proportsionaalsuse hindamisel on tähtis summa suurus, mille kohta maksuhaldur infot kogub. Maksuhaldur rõhutas, et olukorras, kus on kahtlus, et äriühingu rahaliste vahendite kasutamist ei ole deklareeritud õigesti, on maksuhalduril oluline kindlustada tõendite usaldusväärsus ja tõesus ning üks viis seda teha on küsida äriühingult eelnevalt filtreerimata pangakonto väljatrükki.

 

Tartu Halduskohus toetas maksuhalduri seisukohta ja jättis kaebuse rahuldamata. Maksuhalduri ja Tartu Halduskohtu seisukohtadega nõustus ka Tartu Ringkonnakohus, kes põhjendas oma otsust järgmiselt:

  • korralduse proportsionaalsusega seoses ei ole tähtis asjaolu, et kaebaja on äriühingust varem saanud dividende, kui MTA esitab korralduse koguda tõendeid selle kohta, kuidas kasutati konkreetset summat äriühingu majandustegevuses;
  • olukorras, kus äriühing filtreerib pangakonto väljavõtte oma äranägemise järgi, ei saa maksuhaldur saadava info õigsuses kindel olla. Maksuhaldur annab tõendite analüüsimisel ja hindamisel ise hinnangu sellele, kas ja millisel määral on kogutud teabel lõppkokkuvõttes tähendus;
  • äriühingu esitatud sissetulekuorderid juhatuse liikme poolt äriühingu kassasse tehtud tagasimaksete kohta ei ole piisav tõendus selle kohta, et raha on reaalselt äriühingusse tagasi makstud, kuna sissetulekuorderid iseeneses ei anna selgust raha reaalse liikumise kohta ega välista võimalust, et dokumendid on fiktiivselt vormistatud;
  • asjaolu, et maksuhaldur on saanud pangakonto tervikliku väljavõtte pangalt, ei välista võimalust, et maksuhaldur võib ka alternatiivsetest allikatest samasisulist teavet hankida maksukorralduse seaduse § 146 lg 2 järgi.

Kokkuvõttes otsustas kohus jätta kaebuse rahuldamata ja leidis, et pangakonto väljatrüki esitamise korraldus on selles kaasuses proportsionaalne.


Kohtulahendiga saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin, email mailto:erosin@kpmg.com