Den 1. juli 2022 ændrer Skattestyrelsen praksis, så underleverandørydelser i form af transport af varer ud af EU ikke længere er momsfritaget. Praksisændringen er sket ved et styresignal fra Skattestyrelsen og følger som konsekvens af en EU-dom.

Formålet med de nye momsregler for underleverandørydelser af transport i forbindelse med eksport af varer ud af EU er at bringe de danske momsregler i overensstemmelse med praksis fra EU-domstolen, hvorefter underleverandørens transportydelse ikke længere er fritaget for moms i forbindelse med transport af varer til steder uden for EU. 

Hvad betyder reglerne?

De nye regler er en skærpelse af tidligere praksis og medfører, at kun virksomheden, der fakturerer direkte til afsenderen eller modtageren af varer til udførsel uden for EU, er omfattet af momsfritagelsen.

Kravet i momsfritagelsen om direkte tilknytning indebærer efter de nye regler ikke alene, at leveringerne af ydelserne med deres formål bidrager til den faktiske gennemførelse af en udførsel af varer, men også at ydelserne leveres direkte til eksportøren, importøren eller modtager af varerne.

Underleverandører, der ikke fakturerer direkte til den eksporterende transportkøber, vil fremover skulle fakturere efter de almindeligt gældende momsregler.

Hvem påvirkes af reglerne?

Reglerne medfører, at fritagelsen ikke længere finder anvendelse på leverandører af transportydelser af varer til et sted uden for EU, når ydelserne ikke leveres til afsenderen eller modtageren af varerne.

Dvs. at underleverandører af ydelser til udførsel af varer nu skal håndteres efter de almindelige ydelsesregler, hvor momsen afgøres efter køberens etablering. Det er således vigtigt, at virksomheder får identificeret, om de betragtes som en underleverandør eller ej, når den korrekte momshåndtering skal vurderes. Det kan give anledning til en række tvivlsspørgsmål, herunder hvem kontrakten er indgået med, hvor faktureringen sker til m.v.

Ligeledes skal købere af underleverandørydelserne være opmærksom på, at deres forpligtelse i forhold til afregning og indrapportering af moms ændrer sig, hvilket vil kræve opdateringer af finans- og transportsystemer.

Hvilke konsekvenser medfører de nye regler?

Konsekvenserne af reglernes ikrafttræden bliver, at shipping-, transportør- og lignende virksomheder, der udfører underleverandørydelser knyttet til udførsel til lande uden for EU, fremover skal fakturere deres ydelse efter følgende principper: 

  • Dansk moms, hvis fakturaen skal stiles til dansk kunde/virksomhed,
  • Som et momsfritaget EU-salg (reverse charge), der skal indberettes i Rubrik B – Ydelser, hvis fakturaen skal stiles til EU-kunde/virksomhed, eller
  • Som et momsfritaget salg, som skal rapporteres i Rubrik C, hvis fakturaen skal stiles til kunde/virksomhed etableret uden for EU. 

Reglerne medfører således, at momsangivelsen skal indberettes anderledes, samt at finans- og transportsystemer skal korrigeres, således at de omfattede ydelser faktureres med moms.

Danske transportvirksomheder, der gør brug af underleverandørydelser, skal ligeledes være meget opmærksom på, at de fremover skal afregne og indberette moms af underleverandørydelser, herunder ikke mindst sikre sig at deres finans- og transportsystemer er sat rigtigt op, så de kan understøtte momsrapporteringen.

Nye renteregler – Fokus og opmærksomhed i forhold til transportreglerne

Som kommunikeret i vores seneste nyhed, Ny lov om renter på moms- og afgiftskorrektioner, så vil virksomhederne skulle betale et rentetillæg, hvis man har et skyldigt moms- eller afgiftsbeløb til Skattestyrelsen. I den konkrete situation betyder det, at hvis underleverandør ikke får opkrævet den korrekte moms på disse ydelser, eksempelvis til en dansk kunde, og fortsætter med at anvende momsfritagelsen i strid med den nye praksis, vil Skattestyrelsen kunne kræve et rentetillæg på ca. 8 % p.a. på det momsbeløb, som skulle have været opkrævet. 

 

Vi står naturligvis til rådighed for en uforpligtende snak om de nye regler, så ræk endelig ud.